ปี  2560 2559 2558 2557 2556 2555
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2559 คะแนนปี 2560 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย นพดล   นภจร 0 24,750 24,750
2 2 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 21,700 21,700
3 3 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 20,200 20,200
4 4 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 15,000 15,000
5 5 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 14,650 14,650
6 6 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 10,750 10,750
7 7 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 10,200 10,200
8 8 นาย นพดล   แสงนิล 0 9,600 9,600
9 9 STUART   PETTMAN 0 8,650 8,650
T10 T10 นาย พชนา   ใหม่พระเนตร 0 8,100 8,100
T10 T10 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 8,100 8,100
T12 T12 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 7,750 7,750
T12 T12 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 7,750 7,750
T14 T14 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 7,550 7,550
T14 T14 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 7,550 7,550
16 16 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 7,400 7,400
17 17 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 6,800 6,800
18 18 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 6,600 6,600
T19 T19 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 6,500 6,500
T19 T19 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 6,500 6,500
21 21 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 6,250 6,250
22 22 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 5,950 5,950
T23 T23 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 5,700 5,700
T23 T23 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 5,700 5,700
T23 T23 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 5,700 5,700
26 26 นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์ 0 5,600 5,600
T27 T27 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 5,550 5,550
T27 T27 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 5,550 5,550
T29 T29 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 5,350 5,350
T29 T29 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 5,350 5,350
T29 T29 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 5,350 5,350
T29 T29 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 5,350 5,350
33 33 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 5,000 5,000
T34 T34 Huang   Jiahao 0 4,650 4,650
T34 T34 นาย วินัย   ทองราย 0 4,650 4,650
T34 T34 นาย พชร   มาเยอะ 0 4,650 4,650
T34 T34 นาย ธนพล   บุญปลอด 0 4,650 4,650
T34 T34 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 0 4,650 4,650
T34 T34 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 4,650 4,650
T40 T40 นาย ตะวัน   พูลทอง 0 4,450 4,450
T40 T40 นาย นคร   ชาพล 0 4,450 4,450
T40 T40 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 0 4,450 4,450
43 43 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 4,250 4,250
T44 T44 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 0 4,100 4,100
T44 T44 นาย ธนภัทร   มะนานวม 0 4,100 4,100
T44 T44 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 4,100 4,100
T44 T44 นาย เทตสูญ่า   คูวาตะ 0 4,100 4,100
T44 T44 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 4,100 4,100
T44 T44 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 0 4,100 4,100
T44 T44 นาย มังกร   สมบัติ 0 4,100 4,100
T51 T51 Chan   Feng 0 3,750 3,750
T51 T51 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 3,750 3,750
T51 T51 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 3,750 3,750
T51 T51 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 3,750 3,750
55 55 นาย สมชาย   กาวสำราญ 0 3,150 3,150
T56 T56 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 0 2,950 2,950
T56 T56 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 2,950 2,950
T58 T58 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 0 2,600 2,600
T58 T58 นาย มานพ   สุขสำราญ 0 2,600 2,600
60 60 นาย ทวีศักดิ์   ธูปหอม 0 2,400 2,400
T61 T61 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 0 2,250 2,250
T61 T61 นาย ชายชาญ   สามาถ 0 2,250 2,250
T61 T61 นาย รักษ์พล   จารุเกษมกิจ 0 2,250 2,250
T61 T61 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 2,250 2,250
T65 T65 นาย ชาญณรงค์   ฟ้าเปลี่ยนสี 0 1,850 1,850
T65 T65 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 1,850 1,850
T65 T65 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 1,850 1,850
T65 T65 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 1,850 1,850
T69 T69 นาย เอกพงษ์   โสภณทิพยาภรณ์ 0 1,500 1,500
T69 T69 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 0 1,500 1,500
T69 T69 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 1,500 1,500
T69 T69 นาย วิริทธิ์พล   สุขอร่าม 0 1,500 1,500
T69 T69 นาย นพพล   แสงคำ 0 1,500 1,500
T69 T69 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 1,500 1,500
T69 T69 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 0 1,500 1,500
T69 T69 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 1,500 1,500
T69 T69 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 1,500 1,500
นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 0 0 0
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com