ปี  2560 2559 2558 2557 2556 2555
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2559 คะแนนปี 2560 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 8,750 8,750
2 2 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 8,150 8,150
3 3 นาย นพดล   นภจร 0 7,000 7,000
4 4 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 4,600 4,600
5 5 นาย พชนา   ใหม่พระเนตร 0 4,250 4,250
T6 T6 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 3,900 3,900
T6 T6 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 3,900 3,900
T6 T6 นาย นพดล   แสงนิล 0 3,900 3,900
T9 T9 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 0 3,350 3,350
T9 T9 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 3,350 3,350
T9 T9 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 3,350 3,350
T12 T12 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 3,300 3,300
T12 T12 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 3,300 3,300
T12 T12 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 3,300 3,300
15 15 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 3,000 3,000
T16 T16 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 2,750 2,750
T16 T16 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 2,750 2,750
T16 T16 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 2,750 2,750
T16 T16 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 2,750 2,750
T16 T16 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 2,750 2,750
T21 T21 นาย ธนพล   บุญปลอด 0 2,400 2,400
T21 T21 STUART   PETTMAN 0 2,400 2,400
T21 T21 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 2,400 2,400
T24 T24 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 2,200 2,200
T24 T24 นาย ตะวัน   พูลทอง 0 2,200 2,200
T24 T24 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 2,200 2,200
T24 T24 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 2,200 2,200
T24 T24 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 2,200 2,200
T29 T29 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 1,851 1,851
T29 T29 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 1,851 1,851
T29 T29 นาย นคร   ชาพล 0 1,851 1,851
T29 T29 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 0 1,851 1,851
T33 T33 นาย เทตสูญ่า   คูวาตะ 0 1,850 1,850
T33 T33 นาย ชาญณรงค์   ฟ้าเปลี่ยนสี 0 1,850 1,850
T33 T33 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 1,850 1,850
T33 T33 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 1,850 1,850
T33 T33 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 1,850 1,850
T33 T33 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 1,850 1,850
T33 T33 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 1,850 1,850
T33 T33 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 1,850 1,850
T33 T33 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 1,850 1,850
T42 T42 นาย เอกพงษ์   โสภณทิพยาภรณ์ 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย วิริทธิ์พล   สุขอร่าม 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย นพพล   แสงคำ 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย มังกร   สมบัติ 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 1,500 1,500
T42 T42 นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์ 0 1,500 1,500
นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 0 0 0
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com