ปี  2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2560 คะแนนปี 2561 คะแนนทั้งหมด
1 6 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 15,000 15,000
2 13 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 6,500 6,500
T3 5 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 3,500 3,500
T3 8 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 3,500 3,500
T5 T11 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 2,250 2,250
T5 2 นาย นพดล   นภจร 0 2,250 2,250
T5 1 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 2,250 2,250
T5 T11 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 2,250 2,250
T9 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 0 1,650 1,650
T9 T38 นาย พชร   มาเยอะ 0 1,650 1,650
T9 T38 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 0 1,650 1,650
T9 26 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 1,650 1,650
T9 4 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 1,650 1,650
T9 24 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 1,650 1,650
T9 7 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 1,650 1,650
T9 T27 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 1,650 1,650
T17  30 นาย ธนพล   บุญปลอด 0 1,100 1,100
T17 T18 STUART   PETTMAN 0 1,100 1,100
T17 T38 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 1,100 1,100
T17  T27 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 1,100 1,100
T17 21 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 1,100 1,100
T17 T31 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 1,100 1,100
T17 20 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 1,100 1,100
T17  15 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 1,100 1,100
T17 10 นาย นพดล   แสงนิล 0 1,100 1,100
T17 9 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 1,100 1,100
T17 3 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 1,100 1,100
T17 T27 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 1,100 1,100
T17 16 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 1,100 1,100
T17 T46 นาย มังกร   สมบัติ 0 1,100 1,100
T17 23 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 1,100 1,100
T17 17 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 1,100 1,100
T33 นาย จงรักษ์   บุญรอด 0 750 750
T33 นาย ภาณุพงศ์   พิทักษ์ตระกูล 0 750 750
T33 นาย สมนึก   ญาณีฑีรฆะ 0 750 750
T33 นาย วราพงษ์   สิทธิพรเจริญกุล 0 750 750
T33 นาย หริศ   สอนจันทึก 0 750 750
T33 นาย มงคล   จูยิ้ม 0 750 750
T33 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 750 750
T33 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 0 750 750
T33 นาย นาท   ไพบูลย์ 0 750 750
T33 T61 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 0 750 750
T33 T58 นาย ชายชาญ   สามาถ 0 750 750
T33 T46 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 750 750
T33 25 นาย วินัย   ทองราย 0 750 750
T33 T58 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 750 750
T33 T55 นาย เทตสูญ่า   คูวาตะ 0 750 750
T33 T69 นาย วิริทธิ์พล   สุขอร่าม 0 750 750
T33 T18 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 750 750
T33 14 นาย พชนา   ใหม่พระเนตร 0 750 750
T33 T31 นาย ตะวัน   พูลทอง 0 750 750
T33 T66 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 750 750
T33 T46 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 750 750
T33 36 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 750 750
T33 T41 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 0 750 750
T33 T49 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 750 750
T33 T96 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 750 750
T33 54 นาย สมชาย   กาวสำราญ 0 750 750
T33 53 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 750 750
T33 T49 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 750 750
T33 T43 นาย นคร   ชาพล 0 750 750
T33 T49 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 750 750
T33 T61 นาย มานพ   สุขสำราญ 0 750 750
T33 22 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 750 750
นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 0 0 0
นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 0 0
นาย ธนภัทร   มะนานวม 0 0 0
นาย ทวีศักดิ์   ธูปหอม 0 0 0
นาย ชาญณรงค์   ฟ้าเปลี่ยนสี 0 0 0
นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 0 0
นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 0 0
นาย เอกพงษ์   โสภณทิพยาภรณ์ 0 0 0
จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 0 0 0
นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
นาย นพพล   แสงคำ 0 0 0
นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 0 0
นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 0 0 0
นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 0 0
นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 0 0
นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 0 0 0
นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 0 0
นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 0 0 0
นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 0 0
นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 0 0 0
นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์ 0 0 0
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com