ปี  2560 2559 2558 2557 2556 2555
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2559 คะแนนปี 2560 คะแนนทั้งหมด
1 T9 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 18,350 18,350
2 1 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 10,400 10,400
3 2 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 8,900 8,900
4 3 นาย นพดล   นภจร 0 8,650 8,650
T5 T6 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 7,400 7,400
T5 T6 นาย นพดล   แสงนิล 0 7,400 7,400
7 5 นาย พชนา   ใหม่พระเนตร 0 5,900 5,900
8 T12 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 5,550 5,550
9 4 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 5,350 5,350
T10 T6 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 4,650 4,650
T10 15 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 4,650 4,650
12 T9 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 4,450 4,450
13 T12 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 4,400 4,400
14 T9 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 0 4,100 4,100
T15 T21 STUART   PETTMAN 0 4,050 4,050
T15 T12 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 4,050 4,050
T17 T16 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 3,850 3,850
T17 T16 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 3,850 3,850
T17 T24 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 3,850 3,850
T17 T24 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 3,850 3,850
T17 T16 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 3,850 3,850
T17 T16 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 3,850 3,850
T23 T42 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 3,750 3,750
T23 T42 นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์ 0 3,750 3,750
T25 T21 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 3,500 3,500
T25 T29 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 3,500 3,500
T25 T16 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 3,500 3,500
T28 T21 นาย ธนพล   บุญปลอด 0 3,150 3,150
T28 T42 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 3,150 3,150
T30 T24 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 2,950 2,950
T30 T24 นาย ตะวัน   พูลทอง 0 2,950 2,950
T30 T33 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 2,950 2,950
T30 T29 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 2,950 2,950
T30 T24 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 2,950 2,950
T30 T29 นาย นคร   ชาพล 0 2,950 2,950
T30 T29 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 0 2,950 2,950
T37 T33 นาย เทตสูญ่า   คูวาตะ 0 2,600 2,600
T37 T33 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 2,600 2,600
T37 T33 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 2,600 2,600
T37 T42 นาย มังกร   สมบัติ 0 2,600 2,600
T37 T42 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 2,600 2,600
T42 T42 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 0 2,250 2,250
T42 T42 นาย ธนภัทร   มะนานวม 0 2,250 2,250
T42 T42 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 0 2,250 2,250
T42 T42 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 2,250 2,250
T42 T42 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 2,250 2,250
T42 T42 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 2,250 2,250
T42 T42 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 2,250 2,250
T42 T42 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 2,250 2,250
T50 T33 นาย ชาญณรงค์   ฟ้าเปลี่ยนสี 0 1,850 1,850
T50 T33 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 1,850 1,850
T50 T33 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 1,850 1,850
T50 T33 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 1,850 1,850
T50 T33 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 1,850 1,850
55 Huang   Jiahao 0 1,650 1,650
T56 T42 นาย เอกพงษ์   โสภณทิพยาภรณ์ 0 1,500 1,500
T56 T42 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 0 1,500 1,500
T56 T42 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 1,500 1,500
T56 T42 นาย วิริทธิ์พล   สุขอร่าม 0 1,500 1,500
T56 T42 นาย นพพล   แสงคำ 0 1,500 1,500
T56 T42 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 1,500 1,500
T56 T42 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 0 1,500 1,500
T56 T42 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 1,500 1,500
T56 T42 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 1,500 1,500
T65 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 0 1,100 1,100
T65 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 0 1,100 1,100
T65 นาย มานพ   สุขสำราญ 0 1,100 1,100
T68 Chan   Feng 0 750 750
T68 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 0 750 750
T68 นาย ชายชาญ   สามาถ 0 750 750
T68 นาย รักษ์พล   จารุเกษมกิจ 0 750 750
T68 นาย วินัย   ทองราย 0 750 750
T68 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 750 750
T68 นาย ทวีศักดิ์   ธูปหอม 0 750 750
T68 นาย พชร   มาเยอะ 0 750 750
T68 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 750 750
T68 นาย สมชาย   กาวสำราญ 0 750 750
นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 0 0 0
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com