ปี  2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2561 คะแนนปี 2562 คะแนนทั้งหมด
wc wc นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 0 0 0
wc wc นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
1 3 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 23,300 23,300
2 23 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 10,750 10,750
3 13 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 10,400 10,400
4 9 นาย พชร   มาเยอะ 0 9,100 9,100
5 2 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 7,650 7,650
6 7 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 7,400 7,400
7 19 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 6,850 6,850
T8 27 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 6,300 6,300
T8 21 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 6,300 6,300
10 15 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 5,400 5,400
11 10 นาย นพดล   นภจร 0 5,200 5,200
T12 26 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 3,850 3,850
T12 T16 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 0 3,850 3,850
T12 4 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 3,850 3,850
T12 5 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 3,850 3,850
T12 11 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 3,850 3,850
17 T43 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 3,750 3,750
T18 T29 นาย ธนพล   บุญปลอด 0 3,500 3,500
T18  33 STUART   PETTMAN 0 3,500 3,500
T18 T29 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 3,500 3,500
T18 32 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 3,500 3,500
T18 6 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 3,500 3,500
T18 1 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 3,500 3,500
T18 39 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 3,500 3,500
T18 47 นาย นคร   ชาพล 0 3,500 3,500
T18 12 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 3,500 3,500
27 28 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 3,300 3,300
T28 18 นาย นพดล   แสงนิล 0 3,150 3,150
T28 T24 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 3,150 3,150
T28 42 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 3,150 3,150
T28 T16 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 3,150 3,150
T32 T29 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 2,950 2,950
T32 22 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 2,950 2,950
T34 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 2,750 2,750
T34 14 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 2,750 2,750
T36 61 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 2,600 2,600
T36 T51 นาย พีร   ปานประยูร 0 2,600 2,600
T36 54 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 2,600 2,600
T36 20 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 2,600 2,600
T36 T24 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 2,600 2,600
T41 56 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 0 2,400 2,400
T41 53 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 2,400 2,400
T43 T64 นาย มงคล   จูยิ้ม 0 2,250 2,250
T43 T43 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 2,250 2,250
T43 38 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 2,250 2,250
T46 55 นาย ตะวัน   พูลทอง 0 2,200 2,200
T46 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 0 2,200 2,200
T48 T24 ด.ช. กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 0 1,850 1,850
T48 T67 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 1,850 1,850
50 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 1,650 1,650
T51 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 1,500 1,500
T51 T40 นาย วินัย   ทองราย 0 1,500 1,500
T51 T62 นาย ธนภัทร   มะนานวม 0 1,500 1,500
T51 35 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 1,500 1,500
T51 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 0 1,500 1,500
T51 นาย แสงชัย   เสสุตา 0 1,500 1,500
T51 T88 นาย สันติภาพ   วงศ์มหาชัย 0 1,500 1,500
T51 T67 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 0 1,500 1,500
T51 T94 นาย รชต   ขันตี 0 1,500 1,500
T51 T94 นาย หริศ   สอนจันทึก 0 1,500 1,500
T51 T67 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 0 1,500 1,500
T51 T62 นาย มานพ   สุขสำราญ 0 1,500 1,500
T51 49 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 1,500 1,500
T64 59 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 0 1,100 1,100
T64 นาย ติณณภพ   วังทนานนท์ 0 1,100 1,100
T64 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 0 1,100 1,100
T64 T81 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 1,100 1,100
T68 นาย กรณ์พงศ์   ลิขิตเจริญสกุล 0 750 750
T68 นาย ทวิช   ก้านเพ็ชร 0 750 750
T68 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 0 750 750
T68 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรการ 0 750 750
T68 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 0 750 750
T68 ด.ญ. ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 0 750 750
T68 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 750 750
T68 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 750 750
T68 นาย ธณาดล   ผมประทุม 0 750 750
T68 นาย สุทธิชัย   เหล็กเพชร 0 750 750
T68 นาย เจริญ   โพธิ์รัตน์ 0 750 750
T68 T67 นาย จงรักษ์   บุญรอด 0 750 750
T68 นาย ไพบูรณ์   โกมล 0 750 750
T68 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 0 750 750
T68 T94 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 0 750 750
T68 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 0 750 750
T68 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 0 750 750
T68 นาย อนิรุตต์   โตลิด 0 750 750
T68 34 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 0 750 750
T68 T77 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 0 750 750
T68 T94 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 0 750 750
T68 T51 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 750 750
wc wc นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
wc wc นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 0 0 0
Go to www.gbechina.com
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com