อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2565 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 76,906 26,800 103,706
2 2 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 52,075 41,750 93,825
3 3 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 25,248 48,400 73,648
4 4 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 50,905 19,400 70,305
5 5 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 16,746 37,500 54,246
6 6 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 33,611 9,250 42,861
7 7 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 35,043 4,600 39,643
8 8 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 29,145 9,600 38,745
9 9 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 27,340 9,500 36,840
10 10 นาย จงรักษ์   บุญรอด 23,690 9,450 33,140
11 11 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 19,352 13,150 32,502
12 12 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 23,341 8,500 31,841
13 13 นาย วินัย   ทองราย 4,564 24,250 28,814
14 14 นาย สงขลา   จริงจิตร 10,010 17,850 27,860
15 15 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 15,799 9,850 25,649
16 16 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 15,842 9,450 25,292
17 17 นาย นพดล   นภจร 14,135 10,600 24,735
18 18 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 15,453 8,900 24,353
19 19 นาย พชร   มาเยอะ 10,647 10,600 21,247
20 20 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 11,677 9,050 20,727
21 21 นาย อเนกธนา   แสงนิล 14,780 4,250 19,030
22 22 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 14,187 4,800 18,987
23 23 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 11,550 6,450 18,000
24 24 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 8,481 9,450 17,931
25 25 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 8,276 7,800 16,076
26 26 นาย ธนพล   บุญปลอด 8,833 7,150 15,983
27 27 นาย จุมพล   สัพพัญญู 7,828 7,000 14,828
28 28 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 10,244 4,250 14,494
29 29 นาย กรณ์รัชต์   อั๊งคำ 9,734 4,600 14,334
30 30 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 4,329 8,750 13,079
31 31 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 8,013 4,500 12,513
32 32 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 7,749 4,450 12,199
33 33 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 4,882 7,000 11,882
34 34 นาย รชต   ขันตี 7,097 4,500 11,597
35 35 นาย พีรบูรณ์​   พิมพ์ดี 6,044 5,550 11,594
36 36 นาย ธนภัทร   มะนานวม 5,955 5,600 11,555
37 37 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 6,948 4,450 11,398
38 38 STUART   PETTMAN 7,254 3,900 11,154
39 39 นาย นคร   ชาพล 9,228 1,850 11,078
40 40 นาย ทศพร   เข็มน้อย 6,189 4,800 10,989
41 41 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 8,636 2,250 10,886
42 42 นาย มงคล   จูยิ้ม 8,988 1,850 10,838
43 43 นาย ปัณณธร   สุขสำราญ 4,166 6,650 10,816
44 44 นาย เอกรัฐ   ธนานนท์ 5,700 4,800 10,500
45 45 นาย พีร   ปานประยูร 6,769 3,350 10,119
46 46 นาย สันติภาพ   วงศ์มหาชัย 10,062 0 10,062
47 47 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 6,871 2,600 9,471
48 48 นาย ทวีทรัพย์   คงกิจเชิดชู 5,929 3,350 9,279
49 49 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 6,058 3,000 9,058
50 50 นาย ภาณุ   เทพสง่า 1,796 7,250 9,046
51 51 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 7,023 1,850 8,873
52 52 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 4,556 4,050 8,606
53 53 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 6,739 1,850 8,589
54 54 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 6,192 2,250 8,442
55 55 นาย กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 3,915 4,450 8,365
56 56 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 4,854 3,350 8,204
57 57 นาย พงศกร   สมจิตต์ 4,813 3,350 8,163
58 58 นาย ตะวัน   พูลทอง 5,157 2,950 8,107
59 59 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 3,844 4,100 7,944
60 60 นาย จิราวุธ   พลาพล 2,654 5,250 7,904
61 61 นาย ณัทณพงศ์   ชัยกุล 6,031 1,850 7,881
62 62 นาย วัฒนา   ภู่โอบอ้อม 2,000 5,400 7,400
63 63 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 4,945 2,250 7,195
64 64 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 5,968 750 6,718
65 65 นาย โอภาส   สุวรรณราช 4,117 2,600 6,717
66 66 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 5,209 1,100 6,309
67 67 นาย หริศ   สอนจันทึก 4,433 1,850 6,283
68 68 นาย ปริญญา   เย็นทรวง 2,672 3,350 6,022
69 69 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 2,777 3,150 5,927
70 70 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 2,720 3,150 5,870
71 71 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 3,423 2,200 5,623
72 72 นาย กาญจณ์ไชย   วงศ์จันทร์ 1,750 3,700 5,450
73 73 นาย ฐิติพงศ์   จุลศักดิ์ 750 4,500 5,250
74 74 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 2,810 1,850 4,660
75 75 นาย พันธกานต์   คำเวียง 1,085 3,500 4,585
76 76 นาย ธณาดล   ผมประทุม 3,502 750 4,252
77 77 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 4,187 0 4,187
78 78 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 3,350 750 4,100
79 79 นาย สุชาติ   ภูฆัง 3,982 0 3,982
80 80 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 1,262 2,600 3,862
81 81 นาย นิลรวัช   โลหะมาณพ 0 3,850 3,850
82 82 นาย เมธี   เตชะธนะไพบูลย์ 0 3,750 3,750
83 83 นาย ญาณวรุตม์   เผือกกล่อม 1,652 1,850 3,502
84 84 นาย สมชาย   กาวสำราญ 1,629 1,850 3,479
85 85 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 2,673 750 3,423
86 86 นาย รัตนชัย   ธูปาดิลก 1,535 1,850 3,385
87 87 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 146 3,150 3,296
88 88 นาย กิตติ   มงคลสละ 3,188 0 3,188
89 89 นาย ชาญณรงค์   ฟ้าเปลี่ยนสี 1,100 1,850 2,950
90 90 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 2,755 0 2,755
91 91 นาย ศิริชัย   ทรัพย์ประเดิมชัย 1,650 1,100 2,750
92 92 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 1,953 750 2,703
93 93 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 2,696 0 2,696
94 94 นาย มานพ   สุขสำราญ 1,936 750 2,686
95 95 นางสาว ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 2,650 0 2,650
96 96 นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 1,850 750 2,600
97 97 นาย อนิรุตต์   โตลิด 1,819 750 2,569
98 98 นาย วิภู   ภูธิศาบดี 2,470 0 2,470
99 99 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 803 1,500 2,303
100 100 นางสาว ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 1,276 750 2,026
101 101 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 1,191 750 1,941
T102 T102 นาย ยุทธพงษ์   จิตต์รักธรรม 0 1,850 1,850
T102 T102 นาย ทศพล   สมบูรณ์ 0 1,850 1,850
T102 T102 นาย ชัชพงศ์   นาสา 0 1,850 1,850
105 105 นาย สิทธิพร   ภู่กระจ่าง 88 1,650 1,738
106 106 นาย สาธิต   สมบูรณ์ 928 750 1,678
107 107 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 909 750 1,659
108 108 นาย นพพล   ทำสวน 908 750 1,658
109 109 นาย ทวีศักดิ์   ธูปหอม 135 1,500 1,635
110 110 นาย วัลลภ   เนียมนุช 881 750 1,631
T111 T111 นาย รภัทรธรณ์   กล่ำบุตร 0 1,500 1,500
T111 T111 นาย ประวิทย์   วรรณแสง 750 750 1,500
T111 T111 นาย ปรีชา   บุญม่วง 750 750 1,500
114 114 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 165 1,100 1,265
115 115 นาย ไชยทรัพย์   กิจเจริญไชย 138 1,100 1,238
116 116 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 1,224 0 1,224
117 117 นาย เจริญ   โพธิ์รัตน์ 1,180 0 1,180
T118 T118 นาย สุพจน์   แสนหล้า 0 1,100 1,100
T118 T118 นาย วรัทวินทน์   เศรษฐิยเวคิน 0 1,100 1,100
120 120 นาย ธนกฤต   โชติช่วง 1,000 0 1,000
121 121 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรไกร 952 0 952
122 122 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 951 0 951
123 123 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 171 750 921
124 124 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 917 0 917
125 125 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 151 750 901
126 126 นาย สมนึก   ญาณีฑีรฆะ 141 750 891
127 127 นาย ภูสิทธิ์   พันธุ์พงศ์ 139 750 889
128 128 พ.จ.ต. เชษฐา   นามประเวช 134 750 884
129 129 นาย พลวัฒน์   ดวงฉายจรัสไชย 130 750 880
130 130 นาย สิทธิศักดิ์   ใจอารี 125 750 875
131 131 นาย พีรยุทธ์   โฉมยา 108 750 858
132 132 นาย ณัฐดนัย   มะนานวม 801 0 801
133 133 นาย สรวรรษ   จิระพงษ์ 10 750 760
T134 T134 นาย ไตรภพ   เกิดปั้น 0 750 750
T134 T134 นาย สุธี   ธรรมกิจ 0 750 750
T134 T134 นาย กสิณ   ปี่เพราะ 0 750 750
T134 T134 นาย เจริญ   จันทร์ศรี 0 750 750
T134 T134 นาย ยุทธนา   ศรีชนะ 0 750 750
T134 T134 นาย ขจร   พับขำ 750 0 750
140 140 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 251 0 251
141 141 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 222 0 222
142 142 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 194 0 194
143 143 นาย แสงชัย   เสสุตา 185 0 185
144 144 นาย สุทธิชัย   เหล็กเพชร 184 0 184
145 145 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์ 168 0 168
146 146 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 149 0 149
147 147 นาย มังกร   สมบัติ 147 0 147
148 148 นาย สัญญา   สุดรอด 137 0 137
149 149 นาย ทัชนันทน์   สุริโย 136 0 136
150 150 นาย กิตติพงษ์   พรชัย 75 0 75
151 151 นาย ดนัย   อรรถวสุ 45 0 45
152 152 นาย สรายุทธ์   ศรีเมือง 32 0 32
153 153 นาย องอาจ   ฝอฝน 3 0 3
154 154 นาย พิพัฒน์   ปานพุ่ม 1 0 1
Go to www.cuethong.com