ปี  2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2560 คะแนนปี 2561 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 20,750 20,750
2 2 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 19,600 19,600
3 3 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 19,500 19,500
4 4 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 11,650 11,650
5 5 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 9,500 9,500
6 6 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 8,700 8,700
7 7 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 7,400 7,400
8 8 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 6,250 6,250
9 9 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 5,550 5,550
10 10 นาย นพดล   นภจร 0 5,250 5,250
11 11 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 5,000 5,000
12 12 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 4,600 4,600
T13 T13 นาย พชร   มาเยอะ 0 4,050 4,050
T13 T13 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 4,050 4,050
T15 T15 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 0 3,850 3,850
T15 T15 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 3,850 3,850
T15 T15 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 3,850 3,850
T18 T18 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 3,750 3,750
T18 T18 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 3,750 3,750
T20 T20 STUART   PETTMAN 0 3,500 3,500
T20 T20 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 3,500 3,500
T20 T20 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 3,500 3,500
T23 T23 นาย นพดล   แสงนิล 0 3,300 3,300
T23 T23 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 3,300 3,300
T25 T25 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 3,150 3,150
T25 T25 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 3,150 3,150
T27 T27 นาย ธนพล   บุญปลอด 0 2,950 2,950
T27 T27 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 2,950 2,950
T27 T27 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 2,950 2,950
T27 T27 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 2,950 2,950
31 31 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 0 2,750 2,750
T32 T32 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 2,600 2,600
T32 T32 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 2,600 2,600
T32 T32 นาย วินัย   ทองราย 0 2,600 2,600
T32 T32 นาย นคร   ชาพล 0 2,600 2,600
T32 T32 นาย มังกร   สมบัติ 0 2,600 2,600
T32 T32 นาย มานพ   สุขสำราญ 0 2,600 2,600
T32 T32 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 2,600 2,600
T39 T39 นาย เทตสูญ่า   คูวาตะ 0 2,400 2,400
T39 T39 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 2,400 2,400
T39 T39 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 2,400 2,400
T39 T39 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 2,400 2,400
T39 T39 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 2,400 2,400
T44 T44 นาย พชนา   ใหม่พระเนตร 0 2,250 2,250
T44 T44 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 0 2,250 2,250
T44 T44 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 2,250 2,250
T47 T47 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 2,200 2,200
T47 T47 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 2,200 2,200
T49 T49 นาย พีร   ปานประยูร 0 1,850 1,850
T49 T49 นาย ทวีศักดิ์   ธูปหอม 0 1,850 1,850
T49 T49 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 1,850 1,850
T49 T49 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 1,850 1,850
T53 T53 นาย จงรักษ์   บุญรอด 0 1,500 1,500
T53 T53 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 0 1,500 1,500
T53 T53 นาย ชายชาญ   สามาถ 0 1,500 1,500
T53 T53 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 1,500 1,500
T53 T53 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 1,500 1,500
T53 T53 นาย ตะวัน   พูลทอง 0 1,500 1,500
T53 T53 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 1,500 1,500
T53 T53 นาย สมชาย   กาวสำราญ 0 1,500 1,500
T53 T53 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 1,500 1,500
T53 T53 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 1,500 1,500
T63 T63 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 0 1,100 1,100
T63 T63 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 0 1,100 1,100
T63 T63 นาย ธนภัทร   มะนานวม 0 1,100 1,100
T66 T66 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 0 750 750
T66 T66 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 0 750 750
T66 T66 นาย ทัศนัย   แสงพล 0 750 750
T66 T66 นาย จำเริญ   จิ๋วโป้ 0 750 750
T66 T66 นาย วรวุฒิ   ศรีสมงาม 0 750 750
T66 T66 นาย รชต   ขันตี 0 750 750
T66 T66 นาย วรวิทย์   ทองเหวียง 0 750 750
T66 T66 นาย คงเดช   อุสาหะสว่างกุล 0 750 750
T66 T66 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 0 750 750
T66 T66 นาย แสงชัย   เสสุตา 0 750 750
T66 T66 นาย ภาณุพงศ์   พิทักษ์ตระกูล 0 750 750
T66 T66 นาย สมนึก   ญาณีฑีรฆะ 0 750 750
T66 T66 นาย วราพงษ์   สิทธิพรเจริญกุล 0 750 750
T66 T66 นาย หริศ   สอนจันทึก 0 750 750
T66 T66 นาย มงคล   จูยิ้ม 0 750 750
T66 T66 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 750 750
T66 T66 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 0 750 750
T66 T66 นาย นาท   ไพบูลย์ 0 750 750
T66 T66 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 0 750 750
T66 T66 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 750 750
T66 T66 นาย วิริทธิ์พล   สุขอร่าม 0 750 750
T66 T66 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 0 750 750
T66 T66 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 750 750
T66 T66 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 750 750
นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 0 0 0
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com