ปี  2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2561 คะแนนปี 2562 คะแนนทั้งหมด
wc wc นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
1 1 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 65,535 65,535
2 2 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 25,900 25,900
3 3 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 25,150 25,150
4 4 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 18,150 18,150
5 5 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 17,600 17,600
6 6 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 17,400 17,400
7 7 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 15,850 15,850
8 8 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 15,600 15,600
9 9 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 14,900 14,900
10 10 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 13,700 13,700
11 11 นาย พชร   มาเยอะ 0 13,500 13,500
12 12 STUART   PETTMAN 0 12,500 12,500
13 13 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 11,900 11,900
14 14 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 10,700 10,700
15 15 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 10,250 10,250
16 16 นาย มงคล   จูยิ้ม 0 9,900 9,900
17 17 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 9,850 9,850
18 18 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 0 9,600 9,600
19 19 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 9,250 9,250
20 20 นาย นพดล   นภจร 0 7,800 7,800
21 21 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 7,600 7,600
T22 T22 นาย ธนพล   บุญปลอด 0 7,350 7,350
T22 T22 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 7,350 7,350
T22 T22 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 7,350 7,350
25 25 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 7,000 7,000
T26 T26 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 6,800 6,800
T26 T26 นาย นคร   ชาพล 0 6,800 6,800
28 28 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 6,350 6,350
29 29 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 6,250 6,250
T30 T30 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 6,100 6,100
T30 T30 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 6,100 6,100
T32 T32 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 5,750 5,750
T32 T32 นาย นพดล   แสงนิล 0 5,750 5,750
34 34 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 5,400 5,400
35 35 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 5,350 5,350
T36 T36 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 5,000 5,000
T36 T36 ด.ช. กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 0 5,000 5,000
38 38 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 0 4,800 4,800
39 39 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 4,650 4,650
T40 T40 นาย พีร   ปานประยูร 0 4,450 4,450
T40 T40 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 4,450 4,450
42 42 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 4,250 4,250
43 43 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 4,100 4,100
T44 T44 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 4,050 4,050
T44 T44 นาย ตะวัน   พูลทอง 0 4,050 4,050
46 46 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 3,900 3,900
T47 T47 นาย วินัย   ทองราย 0 3,750 3,750
T47 T47 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 0 3,750 3,750
T47 T47 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 0 3,750 3,750
T50 T50 นาย ธนภัทร   มะนานวม 0 3,700 3,700
T50 T50 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 3,700 3,700
T50 T50 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 3,700 3,700
53 53 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 0 3,500 3,500
54 54 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 3,350 3,350
T55 T55 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 3,150 3,150
T55 T55 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 0 3,150 3,150
T55 T55 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 3,150 3,150
T58 T58 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 3,000 3,000
T58 T58 นาย รชต   ขันตี 0 3,000 3,000
60 60 นาย กิตติ   มงคลสละ 0 2,950 2,950
T61 T61 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรการ 0 2,600 2,600
T61 T61 นาย มานพ   สุขสำราญ 0 2,600 2,600
63 63 นาย เอกรัฐ   ทนานนท์ 0 2,400 2,400
T64 T64 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 0 2,250 2,250
T64 T64 นาย สุทธิชัย   เหล็กเพชร 0 2,250 2,250
T64 T64 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 2,250 2,250
T64 T64 นาย แสงชัย   เสสุตา 0 2,250 2,250
T64 T64 นาย สันติภาพ   วงศ์มหาชัย 0 2,250 2,250
T64 T64 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 0 2,250 2,250
T64 T64 นาย หริศ   สอนจันทึก 0 2,250 2,250
T71 T71 นาย ทวีทรัพย์   คงกิจเจริญ 0 1,850 1,850
T71 T71 นาย เจริญ   โพธิ์รัตน์ 0 1,850 1,850
T71 T71 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 0 1,850 1,850
T71 T71 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 1,850 1,850
75 75 นาย มนัสวิน   เพชรมาลัยกุล 0 1,650 1,650
T76 T76 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์ 0 1,500 1,500
T76 T76 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 1,500 1,500
T76 T76 นาย จงรักษ์   บุญรอด 0 1,500 1,500
T76 T76 นาย อนิรุตต์   โตลิด 0 1,500 1,500
T76 T76 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 0 1,500 1,500
T81 T81 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 0 1,100 1,100
T81 T81 นาย ติณณภพ   วังทนานนท์ 0 1,100 1,100
T83 T83 นาย ณัฐพล   เกื้อสุนทรวานนท์ 0 750 750
T83 T83 นาย สาธิต   สมบูรณ์ 0 750 750
T83 T83 นาย ณัทณพงศ์   ชัยกุล 0 750 750
T83 T83 นางสาว ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 0 750 750
T83 T83 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 0 750 750
T83 T83 นาย มังกร   สมบัติ 0 750 750
T83 T83 นาย สมภักดิ์   ชวนเจริญ 0 750 750
T83 T83 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 0 750 750
T83 T83 นาย ปริญญา   เย็นทรวง 0 750 750
T83 T83 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 0 750 750
T83 T83 นาย กรณ์พงศ์   ลิขิตเจริญสกุล 0 750 750
T83 T83 นาย ทวิช   ก้านเพ็ชร 0 750 750
T83 T83 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 0 750 750
T83 T83 ด.ญ. ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 0 750 750
T83 T83 นาย ธณาดล   ผมประทุม 0 750 750
T83 T83 นาย ไพบูรณ์   โกมล 0 750 750
T83 T83 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 0 750 750
T83 T83 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 0 750 750
T83 T83 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 0 750 750
T83 T83 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 0 750 750
T83 T83 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 0 750 750
T83 T83 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 0 750 750
T83 T83 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 750 750
wc wc นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com