ปี  2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2562 คะแนนปี 2563 คะแนนทั้งหมด
WC WC นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
1 1 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 65,791 6,650 72,441
2 2 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 55,405 9,650 65,055
3 3 STUART   PETTMAN 12,754 21,100 33,854
4 4 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 30,853 1,850 32,703
5 5 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 30,152 1,500 31,652
6 6 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 19,900 4,650 24,550
7 7 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 21,851 1,850 23,701
8 8 นาย พชร   มาเยอะ 16,147 6,000 22,147
9 9 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 11,490 9,650 21,140
10 10 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 18,649 1,850 20,499
11 11 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 17,598 2,750 20,348
12 12 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 17,946 2,400 20,346
13 13 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 15,445 3,750 19,195
14 14 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 16,144 2,400 18,544
15 15 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 12,493 5,000 17,493
16 16 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 14,042 2,750 16,792
17 17 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 13,641 2,200 15,841
18 18 นาย มงคล   จูยิ้ม 11,638 4,100 15,738
19 19 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 11,839 2,750 14,589
20 20 นาย นพดล   นภจร 10,435 3,750 14,185
21 21 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 10,987 2,750 13,737
22 22 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 8,574 5,000 13,574
23 23 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 10,836 2,200 13,036
24 24 นาย กรณ์รัชต์   อั๊งคำ 9,084 2,750 11,834
25 25 นาย สุชาติ   ภูฆัง 8,732 1,850 10,582
26 26 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 8,731 1,850 10,581
27 27 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 7,725 2,750 10,475
28 28 นาย ธนพล   บุญปลอด 8,583 1,850 10,433
29 29 นาย นพดล   แสงนิล 8,380 1,850 10,230
30 30 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 7,826 2,200 10,026
31 31 นาย นคร   ชาพล 8,028 1,850 9,878
32 32 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 8,377 1,500 9,877
33 33 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 5,018 4,650 9,668
34 34 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 7,479 1,650 9,129
35 35 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 6,721 2,400 9,121
36 36 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 7,073 1,500 8,573
37 37 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 6,620 1,500 8,120
38 38 นาย พีร   ปานประยูร 7,069 750 7,819
39 39 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 7,572 0 7,572
40 40 นาย โอภาส   สุวรรณราช 5,867 1,500 7,367
41 41 นาย กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 6,215 1,100 7,315
42 42 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 5,816 750 6,566
43 43 นาย สันติภาพ   วงศ์มหาชัย 2,462 4,100 6,562
44 44 นาย วินัย   ทองราย 4,964 1,100 6,064
45 45 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 5,113 750 5,863
46 46 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 4,359 1,500 5,859
47 47 นาย ตะวัน   พูลทอง 4,257 1,500 5,757
48 48 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 3,904 1,850 5,754
49 49 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 3,348 2,400 5,748
50 50 นาย ธนภัทร   มะนานวม 3,905 1,500 5,405
51 51 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 4,461 750 5,211
52 52 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 4,360 750 5,110
53 53 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 3,958 1,100 5,058
54 54 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 3,342 1,650 4,992
55 55 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 4,956 0 4,956
56 56 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 4,653 0 4,653
57 57 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 3,896 750 4,646
58 58 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรไกร 3,802 750 4,552
59 59 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 4,551 0 4,551
60 60 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 3,045 1,500 4,545
61 61 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 3,044 1,500 4,544
62 62 นาย เอกรัฐ   ทนานนท์ 3,600 750 4,350
63 63 นาย จงรักษ์   บุญรอด 3,190 1,100 4,290
64 64 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 4,249 0 4,249
65 65 นาย รชต   ขันตี 3,197 750 3,947
66 66 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 2,441 1,500 3,941
67 67 นาย ทศพร   เข็มน้อย 3,189 750 3,939
68 68 นาย มานพ   สุขสำราญ 2,786 750 3,536
69 69 นาย หริศ   สอนจันทึก 2,433 1,100 3,533
70 70 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 3,443 0 3,443
71 71 นาย สุทธิชัย   เหล็กเพชร 2,434 750 3,184
72 72 นาย กิตติ   มงคลสละ 3,138 0 3,138
73 73 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 2,787 0 2,787
74 74 นาย ณัทณพงศ์   ชัยกุล 931 1,850 2,781
75 75 นาย แสงชัย   เสสุตา 2,435 0 2,435
76 76 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 2,432 0 2,432
77 77 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 923 1,500 2,423
78 78 นาย เจริญ   โพธิ์รัตน์ 2,030 0 2,030
79 79 นาย ทวีทรัพย์   คงกิจเจริญ 2,029 0 2,029
80 80 นาย สาธิต   สมบูรณ์ 1,928 0 1,928
81 81 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 1,927 0 1,927
82 82 นางสาว ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 1,926 0 1,926
83 83 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 1,925 0 1,925
84 84 นาย มนัสวิน   เพชรมาลัยกุล 1,824 0 1,824
85 85 นาย ภาณุ   เทพสง่า 48 1,650 1,698
86 86 นาย ปริญญา   เย็นทรวง 922 750 1,672
87 87 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 1,671 0 1,671
88 88 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 1,670 0 1,670
89 89 นาย อนิรุตต์   โตลิด 1,669 0 1,669
90 90 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์ 1,668 0 1,668
91 91 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 899 750 1,649
92 92 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 896 750 1,646
93 93 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 894 750 1,644
94 94 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 167 1,100 1,267
95 95 นาย ติณณภพ   วังทนานนท์ 1,266 0 1,266
96 96 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 1,165 0 1,165
97 97 นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 1,164 0 1,164
98 98 นาย พงศกร   สมจิตต์ 1,163 0 1,163
99 99 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 1,162 0 1,162
100 100 นาย องอาจ   ฝอฝน 0 1,100 1,100
101 101 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 161 750 911
102 102 นาย สงขลา   จริงจิตร 160 750 910
103 103 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 159 750 909
104 104 นาย นพพล   ทำสวน 158 750 908
105 105 นาย ณัฐพล   เกื้อสุนทรวานนท์ 907 0 907
106 106 นาย กรณ์พงศ์   ลิขิตเจริญสกุล 906 0 906
107 107 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 905 0 905
108 108 นาย จิราวุธ   พลาพล 904 0 904
109 109 นาย ทวิช   ก้านเพ็ชร 903 0 903
110 110 นาย ธณาดล   ผมประทุม 902 0 902
111 111 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 901 0 901
112 112 นางสาว ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 900 0 900
113 113 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 898 0 898
114 114 นาย มังกร   สมบัติ 897 0 897
115 115 นาย สมภักดิ์   ชวนเจริญ 895 0 895
116 116 นาย ไพบูรณ์   โกมล 893 0 893
117 117 นาย ทัชนันทน์   สุริโย 136 750 886
118 118 นาย ดนัย   อรรถวสุ 46 750 796
Go to www.cuethong.com