ปี  2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2560 คะแนนปี 2561 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 36,500 36,500
2 3 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 22,850 22,850
3 2 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 22,000 22,000
4 4 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 18,650 18,650
5 7 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 15,550 15,550
6 6 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 12,600 12,600
7 5 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 10,250 10,250
8 10 นาย นพดล   นภจร 0 9,500 9,500
9 8 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 8,650 8,650
10 9 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 8,300 8,300
11 11 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 7,400 7,400
12 12 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 7,350 7,350
T13 T15 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 0 7,200 7,200
T13 T15 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 7,200 7,200
15 T13 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 7,050 7,050
16 T18 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 6,500 6,500
17 T15 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 6,050 6,050
18 T32 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 5,900 5,900
T19 T20 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 5,700 5,700
T19 T13 นาย พชร   มาเยอะ 0 5,700 5,700
T19 T23 นาย นพดล   แสงนิล 0 5,700 5,700
T19 T27 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 5,700 5,700
T19 T27 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 5,700 5,700
T19 T23 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 5,700 5,700
25 T18 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 5,600 5,600
T26 T20 STUART   PETTMAN 0 5,350 5,350
T26 T20 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 5,350 5,350
28 31 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 0 5,150 5,150
29 T25 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 5,000 5,000
T30 T27 นาย ธนพล   บุญปลอด 0 4,800 4,800
T30 T27 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 4,800 4,800
32 T25 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 4,650 4,650
33 T32 นาย วินัย   ทองราย 0 4,450 4,450
34 T47 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 4,400 4,400
T35 T39 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 4,250 4,250
T35 T39 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 4,250 4,250
T37 T44 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 0 4,100 4,100
T37 T32 นาย นคร   ชาพล 0 4,100 4,100
39 T53 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 3,900 3,900
T40 T49 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 3,500 3,500
T40 T39 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 3,500 3,500
T40 T39 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 3,500 3,500
T43 T44 นาย พชนา   ใหม่พระเนตร 0 3,350 3,350
T43 T49 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 3,350 3,350
T43 T53 นาย สมชาย   กาวสำราญ 0 3,350 3,350
T43 T32 นาย มังกร   สมบัติ 0 3,350 3,350
47 T39 นาย เทตสูญ่า   คูวาตะ 0 3,150 3,150
T48 T53 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 3,000 3,000
T48 T53 นาย ตะวัน   พูลทอง 0 3,000 3,000
50 T63 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 0 2,950 2,950
T51 T49 นาย พีร   ปานประยูร 0 2,600 2,600
T51 T63 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 0 2,600 2,600
T51 T32 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 2,600 2,600
T51 T32 นาย มานพ   สุขสำราญ 0 2,600 2,600
T51 T32 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 2,600 2,600
T56 T66 นาย วรวิทย์   ทองเหวียง 0 2,250 2,250
T56 T66 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 0 2,250 2,250
T56 T53 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 0 2,250 2,250
T56 T53 นาย ชายชาญ   สามาถ 0 2,250 2,250
T56 T53 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 2,250 2,250
T56 T53 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 2,250 2,250
T56 T44 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 2,250 2,250
T56 T53 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 2,250 2,250
64 T47 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 2,200 2,200
T65 T66 นาย วราพงษ์   สิทธิพรเจริญกุล 0 1,850 1,850
T65 T63 นาย ธนภัทร   มะนานวม 0 1,850 1,850
T65 T49 นาย ทวีศักดิ์   ธูปหอม 0 1,850 1,850
68 นาย นพพล   แสงคำ 0 1,650 1,650
T69 T66 นาย จำเริญ   จิ๋วโป้ 0 1,500 1,500
T69 T66 นาย คงเดช   อุสาหะสว่างกุล 0 1,500 1,500
T69 T66 นาย แสงชัย   เสสุตา 0 1,500 1,500
T69 T53 นาย จงรักษ์   บุญรอด 0 1,500 1,500
T69 T66 นาย มงคล   จูยิ้ม 0 1,500 1,500
T69 T66 นาย นาท   ไพบูลย์ 0 1,500 1,500
T69 T66 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 1,500 1,500
T69 T66 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 1,500 1,500
T77 นาย อำนวยพร   โชติพงษ์ 0 1,100 1,100
T77 นาย ภูสิทธิ์   พันธุ์พงศ์ 0 1,100 1,100
T79 นาย กันตชาติ   เอื้อพงษ์พันธุ์ 0 750 750
T79 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 0 750 750
T79 นาย ศุภวัฒน์   เกียรติศาสน์ 0 750 750
T79 ด.ช. กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 0 750 750
T79 T66 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 0 750 750
T79 T66 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 0 750 750
T79 T66 นาย ทัศนัย   แสงพล 0 750 750
T79 T66 นาย วรวุฒิ   ศรีสมงาม 0 750 750
T79 T66 นาย รชต   ขันตี 0 750 750
T79 T66 นาย ภาณุพงศ์   พิทักษ์ตระกูล 0 750 750
T79 T66 นาย สมนึก   ญาณีฑีรฆะ 0 750 750
T79 T66 นาย หริศ   สอนจันทึก 0 750 750
T79 T66 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 750 750
T79 T66 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 0 750 750
T79 T66 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 0 750 750
T79 T66 นาย วิริทธิ์พล   สุขอร่าม 0 750 750
T79 T66 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 0 750 750
T79 T66 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 750 750
นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 0 0 0
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com