ปี  2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2562 คะแนนปี 2563 คะแนนทั้งหมด
WC WC นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
1 1 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 65,791 3,300 69,091
2 2 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 55,405 9,650 65,055
3 15 STUART   PETTMAN 12,754 21,100 33,854
4 3 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 30,853 1,850 32,703
5 4 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 30,152 1,500 31,652
6 6 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 19,900 4,650 24,550
7 5 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 21,851 1,850 23,701
8 T10 นาย พชร   มาเยอะ 16,147 4,650 20,797
9 7 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 18,649 1,850 20,499
10 9 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 17,598 2,750 20,348
11 8 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 17,946 2,400 20,346
12 12 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 15,445 3,750 19,195
13 T10 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 16,144 2,400 18,544
14 16 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 12,493 5,000 17,493
15 13 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 14,042 2,750 16,792
16 14 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 13,641 2,200 15,841
17 19 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 11,490 3,300 14,790
18 17 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 11,839 2,750 14,589
19 18 นาย มงคล   จูยิ้ม 11,638 2,750 14,388
20 20 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 10,987 2,750 13,737
21 21 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 10,836 2,200 13,036
22 22 นาย นพดล   นภจร 10,435 2,400 12,835
23 23 นาย กรณ์รัชต์   อั๊งคำ 9,084 2,750 11,834
24 T24 นาย สุชาติ   ภูฆัง 8,732 1,850 10,582
25 T24 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 8,731 1,850 10,581
26 32 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 7,725 2,750 10,475
27 T26 นาย ธนพล   บุญปลอด 8,583 1,850 10,433
28 T28 นาย นพดล   แสงนิล 8,380 1,850 10,230
29 T26 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 8,574 1,650 10,224
30 31 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 7,826 2,200 10,026
31 30 นาย นคร   ชาพล 8,028 1,850 9,878
32 T28 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 8,377 1,500 9,877
33 34 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 7,479 1,650 9,129
34 37 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 6,721 2,400 9,121
35 T35 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 7,073 1,500 8,573
36 43 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 5,018 3,300 8,318
37 38 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 6,620 1,500 8,120
38 T35 นาย พีร   ปานประยูร 7,069 750 7,819
39 33 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 7,572 0 7,572
40 40 นาย โอภาส   สุวรรณราช 5,867 1,500 7,367
41 39 นาย กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 6,215 1,100 7,315
42 41 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 5,816 750 6,566
43 T70 นาย สันติภาพ   วงศ์มหาชัย 2,462 4,100 6,562
44 T44 นาย วินัย   ทองราย 4,964 1,100 6,064
45 42 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 5,113 750 5,863
46 T49 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 4,359 1,500 5,859
47 T51 นาย ตะวัน   พูลทอง 4,257 1,500 5,757
48 T54 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 3,904 1,850 5,754
49 T60 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 3,348 2,400 5,748
50 T54 นาย ธนภัทร   มะนานวม 3,905 1,500 5,405
51 48 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 4,461 750 5,211
52 T49 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 4,360 750 5,110
53 53 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 3,958 1,100 5,058
54 T60 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 3,342 1,650 4,992
55 T44 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 4,956 0 4,956
56 46 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 4,653 0 4,653
57 T54 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 3,896 750 4,646
58 57 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรไกร 3,802 750 4,552
59 47 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 4,551 0 4,551
60 T66 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 3,045 1,500 4,545
61 T66 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 3,044 1,500 4,544
62 58 นาย เอกรัฐ   ทนานนท์ 3,600 750 4,350
63 T62 นาย จงรักษ์   บุญรอด 3,190 1,100 4,290
64 T51 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 4,249 0 4,249
65 T62 นาย รชต   ขันตี 3,197 750 3,947
66 T70 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 2,441 1,500 3,941
67 T62 นาย ทศพร   เข็มน้อย 3,189 750 3,939
68 T68 นาย มานพ   สุขสำราญ 2,786 750 3,536
69 T70 นาย หริศ   สอนจันทึก 2,433 1,100 3,533
70 59 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 3,443 0 3,443
71 T70 นาย สุทธิชัย   เหล็กเพชร 2,434 750 3,184
72 65 นาย กิตติ   มงคลสละ 3,138 0 3,138
73 T68 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 2,787 0 2,787
74 T92 นาย ณัทณพงศ์   ชัยกุล 931 1,850 2,781
75 T70 นาย แสงชัย   เสสุตา 2,435 0 2,435
76 T70 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 2,432 0 2,432
77 T92 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 923 1,500 2,423
78 T76 นาย เจริญ   โพธิ์รัตน์ 2,030 0 2,030
79 T76 นาย ทวีทรัพย์   คงกิจเจริญ 2,029 0 2,029
80 T78 นาย สาธิต   สมบูรณ์ 1,928 0 1,928
81 T78 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 1,927 0 1,927
82 T78 นางสาว ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 1,926 0 1,926
83 T78 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 1,925 0 1,925
84 82 นาย มนัสวิน   เพชรมาลัยกุล 1,824 0 1,824
85 นาย ภาณุ   เทพสง่า 48 1,650 1,698
86 T92 นาย ปริญญา   เย็นทรวง 922 750 1,672
87 T83 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 1,671 0 1,671
88 T83 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 1,670 0 1,670
89 T83 นาย อนิรุตต์   โตลิด 1,669 0 1,669
90 T83 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์ 1,668 0 1,668
91 T92 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 899 750 1,649
92 T92 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 896 750 1,646
93 T92 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 894 750 1,644
94 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 167 1,100 1,267
95 87 นาย ติณณภพ   วังทนานนท์ 1,266 0 1,266
96 T88 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 1,165 0 1,165
97 T88 นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 1,164 0 1,164
98 T88 นาย พงศกร   สมจิตต์ 1,163 0 1,163
99 T88 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 1,162 0 1,162
100 นาย องอาจ   ฝอฝน 0 1,100 1,100
101 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 161 750 911
102 นาย สงขลา   จริงจิตร 160 750 910
103 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 159 750 909
104 นาย นพพล   ทำสวน 158 750 908
105 T92 นาย ณัฐพล   เกื้อสุนทรวานนท์ 907 0 907
106 T92 นาย กรณ์พงศ์   ลิขิตเจริญสกุล 906 0 906
107 T92 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 905 0 905
108 T92 นาย จิราวุธ   พลาพล 904 0 904
109 T92 นาย ทวิช   ก้านเพ็ชร 903 0 903
110 T92 นาย ธณาดล   ผมประทุม 902 0 902
111 T92 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 901 0 901
112 T92 นางสาว ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 900 0 900
113 T92 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 898 0 898
114 T92 นาย มังกร   สมบัติ 897 0 897
115 T92 นาย สมภักดิ์   ชวนเจริญ 895 0 895
116 T92 นาย ไพบูรณ์   โกมล 893 0 893
117 นาย ทัชนันทน์   สุริโย 136 750 886
118 นาย ดนัย   อรรถวสุ 46 750 796
Go to www.cuethong.com