ปี  2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2561 คะแนนปี 2562 คะแนนทั้งหมด
wc wc นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
1 1 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 27,750 27,750
2 T20 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 23,500 23,500
3 2 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 22,950 22,950
4 3 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 13,400 13,400
5 4 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 12,400 12,400
6 5 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 11,850 11,850
7 11 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 11,750 11,750
T8 7 นาย พชร   มาเยอะ 0 10,750 10,750
T8 6 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 10,750 10,750
10 8 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 8,750 8,750
11 10 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 8,500 8,500
12 9 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 8,150 8,150
13 T36 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 7,600 7,600
14 12 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 7,050 7,050
15 T15 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 0 6,850 6,850
T16 T20 STUART   PETTMAN 0 6,500 6,500
T16 14 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 6,500 6,500
T16 T20 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 6,500 6,500
19 13 นาย นพดล   นภจร 0 5,950 5,950
20 T43 นาย มงคล   จูยิ้ม 0 5,250 5,250
T21 T20 นาย ธนพล   บุญปลอด 0 4,600 4,600
T21 T20 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 4,600 4,600
T21 T20 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 4,600 4,600
T21 T32 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 4,600 4,600
T21 T15 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 4,600 4,600
T21 T20 นาย นคร   ชาพล 0 4,600 4,600
27 19 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 0 4,500 4,500
28 27 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 4,400 4,400
T29 T28 นาย นพดล   แสงนิล 0 4,250 4,250
T29 T28 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 4,250 4,250
T29 T28 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 4,250 4,250
T32 T43 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 3,900 3,900
T32 T28 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 3,900 3,900
T34 T15 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 3,850 3,850
T34 T15 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 3,850 3,850
36 T36 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 3,700 3,700
T37 T34 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 3,500 3,500
T37 T34 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 3,500 3,500
T39 T36 นาย พีร   ปานประยูร 0 3,350 3,350
T39 T36 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 3,350 3,350
41 50 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 3,300 3,300
42 T41 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 3,150 3,150
T43 T46 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 0 2,950 2,950
T43 T32 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 2,950 2,950
T45 T36 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 2,600 2,600
T45 T48 ด.ช. กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 0 2,600 2,600
T45 T48 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 2,600 2,600
T45 T51 นาย มานพ   สุขสำราญ 0 2,600 2,600
49 T41 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 0 2,400 2,400
T50 T51 นาย วินัย   ทองราย 0 2,250 2,250
T50 T51 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 0 2,250 2,250
T50 T51 นาย สันติภาพ   วงศ์มหาชัย 0 2,250 2,250
T50 T51 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 0 2,250 2,250
T50 T51 นาย รชต   ขันตี 0 2,250 2,250
T50 T51 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 0 2,250 2,250
T50 T51 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 2,250 2,250
T50 T43 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 2,250 2,250
58 T46 นาย ตะวัน   พูลทอง 0 2,200 2,200
T59 T68 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรการ 0 1,850 1,850
T59 T64 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 0 1,850 1,850
T61 T68 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 0 1,500 1,500
T61 T68 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 1,500 1,500
T61 T68 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 1,500 1,500
T61 T68 นาย สุทธิชัย   เหล็กเพชร 0 1,500 1,500
T61 T51 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 1,500 1,500
T61 T51 นาย ธนภัทร   มะนานวม 0 1,500 1,500
T61 T51 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 1,500 1,500
T61 T51 นาย แสงชัย   เสสุตา 0 1,500 1,500
T61 T51 นาย หริศ   สอนจันทึก 0 1,500 1,500
T70 นาย กิตติ   มงคลสละ 0 1,100 1,100
T70 T64 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 0 1,100 1,100
T70 T64 นาย ติณณภพ   วังทนานนท์ 0 1,100 1,100
T70 T64 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 1,100 1,100
T74 นาย ปริญญา   เย็นทรวง 0 750 750
T74 นาย เอกรัฐ   ทนานนท์ 0 750 750
T74 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 0 750 750
T74 T68 นาย กรณ์พงศ์   ลิขิตเจริญสกุล 0 750 750
T74 T68 นาย ทวิช   ก้านเพ็ชร 0 750 750
T74 T68 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 0 750 750
T74 T68 ด.ญ. ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 0 750 750
T74 T68 นาย ธณาดล   ผมประทุม 0 750 750
T74 T68 นาย เจริญ   โพธิ์รัตน์ 0 750 750
T74 T68 นาย จงรักษ์   บุญรอด 0 750 750
T74 T68 นาย ไพบูรณ์   โกมล 0 750 750
T74 T68 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 0 750 750
T74 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 0 750 750
T74 T68 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 0 750 750
T74 T68 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 0 750 750
T74 T68 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 0 750 750
T74 T68 นาย อนิรุตต์   โตลิด 0 750 750
T74 T68 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 0 750 750
T74 T68 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 0 750 750
T74 T68 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 0 750 750
T74 T68 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 750 750
wc wc นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com