ปี  2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2562 คะแนนปี 2563 คะแนนทั้งหมด
WC WC นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
1 1 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 65,535 0 65,535
2 2 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 55,150 0 55,150
3 3 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 30,600 0 30,600
4 4 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 29,900 0 29,900
5 5 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 21,600 0 21,600
6 6 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 19,650 0 19,650
7 7 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 18,400 0 18,400
8 8 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 17,700 0 17,700
9 9 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 17,350 0 17,350
T10 T10 นาย พชร   มาเยอะ 15,900 0 15,900
T10 T10 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 15,900 0 15,900
12 12 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 15,200 0 15,200
13 13 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 13,800 0 13,800
14 14 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 13,400 0 13,400
15 15 STUART   PETTMAN 12,500 0 12,500
16 16 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 12,250 0 12,250
17 17 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 11,600 0 11,600
18 18 นาย มงคล   จูยิ้ม 11,400 0 11,400
19 19 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 11,250 0 11,250
20 20 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 10,750 0 10,750
21 21 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 10,600 0 10,600
22 22 นาย นพดล   นภจร 10,200 0 10,200
23 23 นาย กรณ์รัชต์   อั๊งคำ 8,850 0 8,850
T24 T24 นาย สุชาติ   ภูฆัง 8,500 0 8,500
T24 T24 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 8,500 0 8,500
T26 T26 นาย ธนพล   บุญปลอด 8,350 0 8,350
T26 T26 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 8,350 0 8,350
T28 T28 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 8,150 0 8,150
T28 T28 นาย นพดล   แสงนิล 8,150 0 8,150
30 30 นาย นคร   ชาพล 7,800 0 7,800
31 31 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 7,600 0 7,600
32 32 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 7,500 0 7,500
33 33 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 7,350 0 7,350
34 34 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 7,250 0 7,250
T35 T35 นาย พีร   ปานประยูร 6,850 0 6,850
T35 T35 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 6,850 0 6,850
37 37 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 6,500 0 6,500
38 38 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 6,400 0 6,400
39 39 นาย กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 6,000 0 6,000
40 40 นาย โอภาส   สุวรรณราช 5,650 0 5,650
41 41 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 5,600 0 5,600
42 42 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 4,900 0 4,900
43 43 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 4,800 0 4,800
T44 T44 นาย วินัย   ทองราย 4,750 0 4,750
T44 T44 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 4,750 0 4,750
46 46 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 4,450 0 4,450
47 47 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 4,350 0 4,350
48 48 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 4,250 0 4,250
T49 T49 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 4,150 0 4,150
T49 T49 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 4,150 0 4,150
T51 T51 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 4,050 0 4,050
T51 T51 นาย ตะวัน   พูลทอง 4,050 0 4,050
53 53 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 3,750 0 3,750
T54 T54 นาย ธนภัทร   มะนานวม 3,700 0 3,700
T54 T54 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 3,700 0 3,700
T54 T54 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 3,700 0 3,700
57 57 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรไกร 3,600 0 3,600
58 58 นาย เอกรัฐ   ทนานนท์ 3,400 0 3,400
59 59 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 3,250 0 3,250
T60 T60 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 3,150 0 3,150
T60 T60 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 3,150 0 3,150
T62 T62 นาย จงรักษ์   บุญรอด 3,000 0 3,000
T62 T62 นาย ทศพร   เข็มน้อย 3,000 0 3,000
T62 T62 นาย รชต   ขันตี 3,000 0 3,000
65 65 นาย กิตติ   มงคลสละ 2,950 0 2,950
T66 T66 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 2,850 0 2,850
T66 T66 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 2,850 0 2,850
T68 T68 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 2,600 0 2,600
T68 T68 นาย มานพ   สุขสำราญ 2,600 0 2,600
T70 T70 นาย สุทธิชัย   เหล็กเพชร 2,250 0 2,250
T70 T70 นาย สันติภาพ   วงศ์มหาชัย 2,250 0 2,250
T70 T70 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 2,250 0 2,250
T70 T70 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 2,250 0 2,250
T70 T70 นาย หริศ   สอนจันทึก 2,250 0 2,250
T70 T70 นาย แสงชัย   เสสุตา 2,250 0 2,250
T76 T76 นาย ทวีทรัพย์   คงกิจเจริญ 1,850 0 1,850
T76 T76 นาย เจริญ   โพธิ์รัตน์ 1,850 0 1,850
T78 T78 นาย สาธิต   สมบูรณ์ 1,750 0 1,750
T78 T78 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 1,750 0 1,750
T78 T78 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 1,750 0 1,750
T78 T78 นางสาว ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 1,750 0 1,750
82 82 นาย มนัสวิน   เพชรมาลัยกุล 1,650 0 1,650
T83 T83 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 1,500 0 1,500
T83 T83 นาย อนิรุตต์   โตลิด 1,500 0 1,500
T83 T83 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 1,500 0 1,500
T83 T83 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์ 1,500 0 1,500
87 87 นาย ติณณภพ   วังทนานนท์ 1,100 0 1,100
T88 T88 นาย พงศกร   สมจิตต์ 1,000 0 1,000
T88 T88 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 1,000 0 1,000
T88 T88 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 1,000 0 1,000
T88 T88 นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 1,000 0 1,000
T92 T92 นาย ณัฐพล   เกื้อสุนทรวานนท์ 750 0 750
T92 T92 นาย ณัทณพงศ์   ชัยกุล 750 0 750
T92 T92 นาย สมภักดิ์   ชวนเจริญ 750 0 750
T92 T92 นาย ปริญญา   เย็นทรวง 750 0 750
T92 T92 นาย กรณ์พงศ์   ลิขิตเจริญสกุล 750 0 750
T92 T92 นาย ทวิช   ก้านเพ็ชร 750 0 750
T92 T92 นาย ธณาดล   ผมประทุม 750 0 750
T92 T92 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 750 0 750
T92 T92 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 750 0 750
T92 T92 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 750 0 750
T92 T92 นาย จิราวุธ   พลาพล 750 0 750
T92 T92 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 750 0 750
T92 T92 นางสาว ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 750 0 750
T92 T92 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 750 0 750
T92 T92 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 750 0 750
T92 T92 นาย ไพบูรณ์   โกมล 750 0 750
T92 T92 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 750 0 750
T92 T92 นาย มังกร   สมบัติ 750 0 750
Go to www.cuethong.com