Profile :

ปริญญา เย็นทรวง

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ปริญญา เย็นทรวง
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Prarinya Yensoung
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
-
Go to www.cuethong.com