Profile :

กิตติ มงคลสละ

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย กิตติ มงคลสละ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Kitti Mongkhonsala
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- รอบ 32 คน 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562
Go to www.cuethong.com