อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2555 คะแนนทั้งหมด
WC WC นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
1 3 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 14,100 14,100
2 2 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 10,750 10,750
3 29 นาย นพพล   แสงคำ 0 10,350 10,350
4 5 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 8,150 8,150
5 8 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 7,750 7,750
6 15 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 7,750 7,750
7 4 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 7,700 7,700
8 36 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 7,500 7,500
9 24 นาย สมชาย   กาวสำราญ 0 7,250 7,250
10 12 นาย สุพจน์   แสนหล้า 0 7,100 7,100
11 1 นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 0 6,450 6,450
12 21 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 6,400 6,400
13 9 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 6,050 6,050
14 14 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 6,050 6,050
15 23 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 5,450 5,450
16 62 นาย พนมไพ   พ่อวิเศษ 0 5,400 5,400
17 7 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 5,300 5,300
18 44 นาย สุรศักดิ์   ภูแฉล้ม 0 5,300 5,300
19 16 นาย สมพร   กันธวัง 0 4,900 4,900
20 10 นาย นพดล   นภจร 0 4,900 4,900
21 59 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 4,900 4,900
22 31 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 4,850 4,850
23 22 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 4,600 4,600
24 18 นาย กาญจณ์ไชย   วงษ์จันทร์ 0 4,300 4,300
25 46 นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์ 0 4,200 4,200
26 41 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 4,150 4,150
27 20 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 4,100 4,100
28 32 นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 0 4,100 4,100
29 47 นาย ประมวล   เนียมคล้าย 0 4,000 4,000
30 19 นาย นคร   ชาพล 0 3,800 3,800
31 48 นาย แสงชัย   เสสุตา 0 3,800 3,800
32 19 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 3,700 3,700
33 40 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 3,700 3,700
34 57 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 3,700 3,700
35 58 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 3,700 3,700
36 28 นาย นาวิน   เฮงสมบูรณ์ 0 3,650 3,650
37 25 นาย มังกร   สมบัติ 0 3,450 3,450
38 34 นาย สราวุธ   ชูบุปผา 0 3,350 3,350
39 35 นาย ธวัช   สุจริตธุรการ 0 3,200 3,200
40 17 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 0 3,050 3,050
41 37 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 3,050 3,050
42 56 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 3,000 3,000
43 38 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 2,900 2,900
44 46 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 2,850 2,850
45 42 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 2,500 2,500
46 49 นาย ประทีป   ขันธายก 0 2,250 2,250
47 45 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 2,150 2,150
48 53 นาย มานพ   สุขสำราญ 0 1,950 1,950
49 26 นาย ชินกฤต   เยาว์วรรณศิริ 0 1,650 1,650
50 64 นาย ตะวัน   ฉายแสง 0 1,650 1,650
51 39 นาย ภักดี   ณะจันทร์ 0 1,500 1,500
52 33 นาย ชัตชัย   ศรีสังข์ 0 1,350 1,350
53 63 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 1,300 1,300
54 43 นาย ประมวล   ชยาภิวัฒน์ 0 1,150 1,150
55 27 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 1,150 1,150
56 6 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 0 1,050 1,050
57 60 นาย คงเดช   อุสาหะสว่างกุล 0 1,000 1,000
58 61 นาย พีร   ปานประยูร 0 850 850
59 52 นาย แกรห์ม   เคย์ 0 700 700
60 55 นาย บุญถึง   รสองุ่น 0 650 650
61 51 นาย สมชาย   ประคุปตานนท์ 0 650 650
62 50 นาย สมชาย   จันทร์ลอย 0 650 650
63 30 นาย มานะ   อู่ประไพ 0 250 250
64 54 นาย เจษฎา   โพธิ์สุการ 0 150 150
Go to www.cuethong.com