Profile :

จุมพล สัพพัญญู

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย จุมพล สัพพัญญู
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Jumpon Sappunyoo
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- รอบ 32 คน 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562
- รอบ 32 คน 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564
- รอบรองชนะเลิศ ชิงแชมป์ประเทศไทย จ.นครราชสีมา ปี 2564
Go to www.cuethong.com