Profile :

สมนึก ญาณีฑีรฆะ

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย สมนึก ญาณีฑีรฆะ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Somnuk Yaneeteeraka
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
-
Go to www.gbechina.com
Go to www.cuethong.com