หมวดที่ 1 อุปกรณ์การเล่น

ถัดไป »»

1. โต๊ะมาตรฐาน

A. ขนาด

พื้นที่สำหรับใช้ในการเล่น วัดจากขอบผิวของคุชชั่น จะต้องมีขนาด 11 ฟุต 8 1/2 นิ้ว x 5 ฟุต 10 นิ้ว (3,569 มม. X 1,778 มม.) โดยมีความคลาดเคลื่อนได้ ± 1/2 นิ้ว (± 13 มม.)

B. ความสูง

ความสูงของโต๊ะ วัดจากพื้นห้องถึงขอบผิวรางคุชชั่น จะต้องอยู่ระหว่าง 2 ฟุต 9 1/2 นิ้ว ถึง 2 ฟุต 10 1/2 นิ้ว (851 มม.ถึง 876 มม.)

C. หลุม

1. โต๊ะจะมีหลุมอยู่ตามมุม (2 หลุม ทางด้าน “จุดสปอต” ซึ่งเรียกว่า “หลุมมุมบน” อีก 2 หลุมทางด้านในเมือง ซึ่งเรียกว่า “หลุมมุมล่าง” และมีหลุมที่กึ่งกลางทางด้านยาวอีกข้างละ 1 หลุม เรียกว่า “หลุมกลาง”
2. ขนาดต่างๆ ของหลุม จะต้องเป็นไปตามแม่แบบ (เทมเพลท) ซึ่งได้รับรองของสมาคมบิดเลียดและ สนุ้กเกอร์อาชีพโลก (WPBSA)')

D. เส้นเมืองและในเมือง

เส้นตรงซึ่งลากห่างจากขอบและขนานกับคุชชั่นล่าง 29 นิ้ว (737 มม.) เรียกว่า “เส้นเมือง” และเนื้อที่ที่อยู่ระหว่างเส้นกับขอบคุชชั่นล่างเรียกว่า “ในเมือง”

E. ครึ่งวงกลม (ตัว “D”)

ครึ่งวงกลมซึ่งเขียนไว้ในเมือง โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กึ่งกลางของ “เส้นเมือง” และมีรัศมี 11 1/2 นิ้ว (292 มม.)

F. จุดต่างๆ

มีจุด 4 จุดตั้งอยู่บนแนวกึ่งกลางของโต๊ะตามทางยาวคือ

1. จุดสปอต (เรียกว่า “จุดดำ”) ห่างจากจุดกับขอบด้านในของคุชชั่นบน 12 3/4 นิ้ว
2. จุดเซ็นเตอร์ (เรียกว่า “จุดน้ำเงิน”) ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างขอบคุชชั่นบนกับขอบคุชชั่นล่าง
3. จุดปิรามิด (เรียกว่า “จุดชมพู”) ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างขอบคุชชั่นบนกับ “จุดน้ำเงิน"
4. จุดกลางของเส้นเมือง (เรียกว่า “จุดน้ำตาล”)

อีก 2 จุด ตั้งอยู่บนมุมของ “D” มองจากในเมือง จุดที่อยู่มุมขวาเรียกว่า “จุดเหลือง” จุดที่อยู่มุมซ้ายเรียกว่า “จุดเขียว”

2. ลูกต่างๆ

ลูกต่างๆ จะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 52.5 มม. โดยมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.05 มม.

A. ลูกจะต้องมีน้ำหนักเท่ากัน โดยมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 3 กรัม ต่อ 1 ชุด
B. ลูก 1 ลูก หรือทั้งชุดอาจจะเปลี่ยนได้ โดยความเห็นชอบของผู้เล่นหรือจากการตัดสินใจของผู้ตัดสิน

3. คิว

คิวที่ใช้ในการเล่นต้องไม่สั้นกว่า 3 ฟุต (914 มม.) และจะต้องไม่มีรูปร่างลักษณะทั่วไปแตกต่างไปจากที่ใช้กันอยู่เป็นปกติ

4. อุปกรณ์อื่นๆ

เรสต์ต่างๆ, คิวยาว (เรียกว่า “BUTTS” และ “HALF BUTTS” ขึ้นอยู่กับความยาว) ตัวต่อและตัวปรับระยะ อาจจะนำมาใช้เมื่อผู้เล่นไม่สะดวกในการแทง อุปกรณ์ดังกล่าวนี้ปกติมีอยู่ตามโต๊ะรวมไปถึงที่ผู้เล่นหรือผู้ตัดสินนำเข้ามา (ดูหมวด 3 ข้อ 18) อุปกรณ์ตัวต่อ, ตัวปรับระยะหรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ เพื่อใช้ประกอบในการแทง จะต้องได้รับการรับรองโดย WPBSA

ถัดไป »»
Go to www.cuethong.com