อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2557 คะแนนทั้งหมด
WC นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
1 1 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 11,300 11,300
2 2 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 10,500 10,500
3 3 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 9,400 9,400
4 4 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 8,550 8,550
5 5 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 8,050 8,050
6 6 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 8,000 8,000
7 7 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 7,900 7,900
8 8 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 7,850 7,850
9 9 นาย สุพจน์   แสนหล้า 0 7,500 7,500
10 10 นาย นพดล   นภจร 0 7,350 7,350
T11 T11 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 7,150 7,150
T11 T11 นาย นพดล   แสงนิล 0 7,150 7,150
13 13 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 6,400 6,400
14 14 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 5,850 5,850
15 15 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 5,700 5,700
16 16 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 5,600 5,600
17 17 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 5,450 5,450
18 18 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 5,400 5,400
19 19 นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 0 5,000 5,000
20 20 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 4,850 4,850
T21 T21 นาย พนมไพ   พ่อวิเศษ 0 4,800 4,800
T21 T21 นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์ 0 4,800 4,800
23 23 นาย สมชาย   กาวสำราญ 0 4,650 4,650
24 24 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 0 4,600 4,600
T25 T25 นาย นพพล   แสงคำ 0 4,550 4,550
T25 T25 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 4,550 4,550
27 27 นาย แสงชัย   เสสุตา 0 4,500 4,500
28 28 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 4,450 4,450
T29 T29 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 4,150 4,150
T29 T29 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 4,150 4,150
31 31 นาย พชนา   ใหม่พระเนตร 0 4,000 4,000
32 32 นาย สราวุธ   ชูบุบผา 0 3,900 3,900
33 33 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 3,800 3,800
34 34 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 3,600 3,600
35 35 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 3,450 3,450
T36 T36 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 3,400 3,400
T36 T36 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 3,400 3,400
T36 T36 นาย นคร   ชาพล 0 3,400 3,400
T36 T36 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 0 3,400 3,400
40 40 นาย มังกร   สมบัติ 0 3,300 3,300
41 41 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 3,250 3,250
42 42 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 3,100 3,100
T43 T43 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 0 3,050 3,050
T43 T43 นาย นาวิน   เฮงสมบูรณ์ 0 3,050 3,050
45 45 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 2,950 2,950
46 46 นาย ติณณภพ   วังทนานนท์ 0 2,850 2,850
47 47 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 2,800 2,800
T48 T48 นาย ตะวัน   ฉายแสง 0 2,700 2,700
T48 T48 นาย สมพร   กันธวัง 0 2,700 2,700
50 50 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 0 2,500 2,500
T51 T51 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 2,300 2,300
T51 T51 นาย มานพ   สุขสำราญ 0 2,300 2,300
T53 T53 นาย ยุทธนา   ศรีอรุณศักดิ์ 0 2,100 2,100
T53 T53 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 2,100 2,100
55 55 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 2,050 2,050
T56 T56 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 0 1,750 1,750
T56 T56 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 1,750 1,750
58 58 นาย จำเริญ   จิ๋วโป้ 0 1,450 1,450
T59 T59 นาย พีร   ปานประยูร 0 1,150 1,150
T59 T59 นาย สุรศักดิ์   ภูแฉล้ม 0 1,150 1,150
T59 T59 นาย ภักดี   ณะจันทร์ 0 1,150 1,150
62 62 นาย วรพงษ์   นิตทิม 0 750 750
63 63 นาย ประทีป   ขันธายก 0 300 300
64 64 นาย กาญจณ์ไชย   วงศ์จันทร์ 0 150 150
Go to www.cuethong.com