Profile :

เมธี เตชะธนะไพบูลย์

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย เมธี เตชะธนะไพบูลย์
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : MATEE TECHATANAPAIBOON
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- รอบ 16 คน รายการที่ 3 จ.พังงา ปี 2565
Go to www.cuethong.com