Profile :

จิราวุธ พลาพล (นุ๊ก ปากน้ำ)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย จิราวุธ พลาพล
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Jirawut Palapol
ฉายา : นุ๊ก ปากน้ำ
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เข้ารอบ 32 คน สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2556
- รอบ 16 การแข่งขันสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนน รายการที่ 5 จ.ลพบุรี ปี 2560
- รอบ 16 การแข่งขันสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนน รายการที่ 5 จ.กาญจนบุรี ปี 2565
Go to www.cuethong.com