Profile :

Rory Thor

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : Rory Thor
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Rory Thor
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
-
Go to www.cuethong.com