อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2556 คะแนนทั้งหมด
WC นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
1 4 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 11,050 11,050
2 2 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 9,750 9,750
3 T13 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 9,500 9,500
4 T32 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 8,600 8,600
T5 1 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 7,150 7,150
T5 11 นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 0 7,150 7,150
7 10 นาย สุพจน์   แสนหล้า 0 6,900 6,900
8 6 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 6,850 6,850
9 17 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 6,800 6,800
10 64 นาย นพดล   แสงนิล 0 6,600 6,600
11 T19 นาย นพดล   นภจร 0 6,500 6,500
12 5 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 6,250 6,250
13 8 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 6,000 6,000
14 56 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 5,800 5,800
15 T32 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 5,650 5,650
16 12 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 5,400 5,400
17 42 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 5,250 5,250
T18 59 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 0 5,200 5,200
T18 7 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 5,200 5,200
T18 9 นาย สมชาย   กาวสำราญ 0 5,200 5,200
21 15 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 5,150 5,150
22 T19 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 5,050 5,050
23 23 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 5,000 5,000
T24 36 นาย นาวิน   เฮงสมบูรณ์ 0 4,900 4,900
T24 39 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 0 4,900 4,900
26 13 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 4,800 4,800
27 24 นาย กาญจณ์ไชย   วงศ์จันทร์ 0 4,750 4,750
28 3 นาย นพพล   แสงคำ 0 4,650 4,650
29 16 นาย พนมไพ   พ่อวิเศษ 0 4,600 4,600
30 43 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 4,200 4,200
31 26 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 4,150 4,150
32 T40 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 4,100 4,100
33 25 นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์ 0 4,050 4,050
34 37 นาย มังกร   สมบัติ 0 4,000 4,000
T35 T30 นาย นคร   ชาพล 0 3,700 3,700
T35 T32 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 3,700 3,700
37 T32 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 3,600 3,600
T38 61 นาย ติณณภพ   วังทนานนท์ 0 3,400 3,400
T38 55 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 3,400 3,400
T40 T49 นาย ตะวัน   ฉายแสง 0 2,850 2,850
T40 47 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 2,850 2,850
T40 T30 นาย แสงชัย   เสสุตา 0 2,850 2,850
43 19 นาย สมพร   กันธวัง 0 2,700 2,700
44 T17 นาย สุรศักดิ์   ภูแฉล้ม 0 2,650 2,650
T45 40 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 0 2,600 2,600
T45 38 นาย สราวุธ   ชูบุบผา 0 2,600 2,600
47 53 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 2,500 2,500
48 29 นาย ประมวล   เนียมคล้าย 0 2,450 2,450
49 45 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 2,350 2,350
50 57 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 2,200 2,200
51 58 นาย วรพงษ์   นิตทิม 0 1,900 1,900
T52 63 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 0 1,800 1,800
T52 46 นาย ประทีป   ขันธายก 0 1,800 1,800
54 44 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 1,700 1,700
55 48 นาย มานพ   สุขสำราญ 0 1,500 1,500
T56 62 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 1,400 1,400
T56 51 นาย ภักดี   ณะจันทร์ 0 1,400 1,400
T58 T27 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 1,300 1,300
T58 52 นาย ชัตชัย   ศรีสังข์ 0 1,300 1,300
T60 60 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 0 1,000 1,000
T60 54 นาย ประมวล   ชยาภิวัฒน์ 0 1,000 1,000
62 T27 นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 0 900 900
63 49 นาย ชินกฤต   เยาว์วรรณศิริ 0 600 600
64 22 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 100 100
Go to www.cuethong.com