Profile :

เชษฐา นามประเวช

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : พ.จ.อ. เชษฐา นามประเวช
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Chesta Namprawech
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
-
Go to www.cuethong.com