Profile :

สยม ตันเซียน (ตัวจี๊ด โกมล)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย สยม ตันเซียน
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Sayom Tansian
ฉายา : ตัวจี๊ด โกมล
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์, พูล
ผลงานที่ผ่านมา
ตกรอบ 16 คน ชิงแชมป์ ปทท.ปี 2552 แข่ง ปทท. ปี 2554 เป็นครั้งที่ 2 ชนะแล้ว 2 ครั้ง
Go to www.cuethong.com