โครงการศูนย์พัฒนากีฬาบิลเลียดอาชีพ ประจำปี 2555
สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย

1. หลักการและเหตุผล

ในวงการสนุกเกอร์เอเชีย ประเทศไทยได้รับฉายาว่า “จ้าวเอเชีย” เนื่องจากเป็นประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันสนุกเกอร์เอเชียมากที่สุด โดยแข่งขันทั้งหมด 25 ครั้ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 15 ครั้ง ขณะที่สนุกเกอร์เยาวชนเอเชียมีการแข่งขันทั้งหมด 8 ครั้ง ประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 ครั้ง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง แม้จะได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเยาวชนเอเชียมากกว่าประเทศอื่นๆ แต่จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยใช้เวลาในการพัฒนากีฬาสนุกเกอร์มากกว่า 20 ปี ในขณะที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งสำคัญของประเทศไทย สามารถพัฒนานักสนุกเกอร์ให้ประสบความสำเร็จทั้งในระดับเอเชีย ระดับโลก และอาชีพได้ในระยะเวลาสั้นๆ สิ่งที่สำคัญที่ทำให้จีนประสบความสำเร็จคือ จัดให้มีโรงเรียนสอนกีฬาสนุกเกอร์ โดยจัดตั้งขึ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และในขณะนี้สามารถผลิตนักกีฬาสนุกเกอร์ที่มีความสามารถได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2545 ณ เมือง Ding Junhui นักกีฬาสนุกเกอร์เยาวชน อายุ 16 ปี ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวมทั้งสิ้น 4 รายการ ในระยะเวลาการแข่งขันเพียง 7 ‐ 8 เดือน ได้แก่ การแข่งขันสนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์เอเชีย, การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์เอเชีย, การแข่งขันสนุกเกอร์สมัครเล่นชิงแชมป์โลก และจากการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 14 ในประเภทเดี่ยว และต่อมาในเดือนกันยายน 2546 ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมเพื่อจัดอับดับมือวางสนุกเกอร์โลก รอบ 128 คน (World Professional Snooker Ranking Tournament, Mail Tour) ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งปัจจุบันเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพ มืออันดับ 4 ของโลก

โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาบิลเลียดอาชีพ เป็นโครงการพัฒนานักกีฬาบิลเลียด ที่สมาคมบิลเลียดแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนานักกีฬาไปสู่กีฬาอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกีฬาชนิดนี้เช่นกัน จึงให้การสนับสนุนด้านงบประมาณกับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาบิลเลียดอาชีพขึ้น เพื่ออบรมนักสนุกเกอร์ให้เรียนรู้เทคนิค การเล่นและกติกาตามมาตรฐานสากลจากผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ รวมทั้งเรียนรู้วิชาการด้านอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเล่นสนุกเกอร์ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยมุ่งเน้นพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่การเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพอย่างแท้จริง แต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ประการหนึ่ง คือ ก่อนที่จะสามารถพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่อาชีพได้นั้น การฝึกอบรมเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงให้กับนักกีฬาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์พัฒนากีฬาสนุกเกอร์ไปสู่กีฬาอาชีพ ทั้งทางด้านการพัฒนานักกีฬา และบุคลากร รวมทั้งการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐาน

3. เป้าหมาย

1. มุ่งเน้นให้นักสนุกเกอร์เยาวชนจากทั่วทุกภาคของประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ
2. ผลิตนักกีฬาหน้าใหม่ในวงการเยาวชนสมัครเล่น เพื่อพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไป
3. นักกีฬาสนุกเกอร์ในโครงการฯ สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ
4. นักกีฬาสนุกเกอร์ในโครงการฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ได้แก่ รายการชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์โลก

4. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

เดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555

5. วิธีการดำเนินการ

1. การกีฬาแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนงบประมาณ
2. ดำเนินการคัดเลือกตัวนักกีฬาที่จะเข้าร่วมโครงการ จากผลงานในการแข่งขันรายการต่างๆ ทั้งการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 เป็นต้น
3. ดำเนินการเก็บตัวฝึกซ้อม เป็นเวลา 12 เดือน
4. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย จำนวน 4 รายการ
5. ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงาน
6. รายงานผลการดำเนินงาน
7. สรุปผลการดำเนินงาน

6. สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการโครงการ และฝึกซ้อม

ศูนย์พัฒนากีฬาบิลเลียดเพื่อความเป็นเลิศแห่งเอเชีย สนามราชมังคลากีฬาสถาน โซน E การกีฬาแห่งประเทศไทย

7. สถานที่ที่ใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อม

หอพักนักกีฬา 300 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย

8. งบประมาณ

งบประมาณ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,900,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีนักกีฬาสนุกเกอร์ที่สามารถพัฒนาไปสู่กีฬาอาชีพเพิ่มมากขึ้น
2. สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย โทร 02-369-1506

Go to www.cuethong.com