Profile :

เดชาวัต พุ่มแจ้ง (แจ็ค สระบุรี)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย เดชาวัต พุ่มแจ้ง
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Dechawat Poomjaeng
ฉายา : แจ็ค สระบุรี
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์, พูล
ผลงานที่ผ่านมา
- แชมป์ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 4 ที่ จ. จันทบุรี ปี 2552
- แชมป์ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 2 ที่ จ. สุพรรณบุรี ปี 2554
- รองแชมป์ประเทศไทย ปี 2546 และ 2547
- รองแชมป์ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 1 ที่ จ. ลพบุรี ปี 2554
- เหรียญทองแดง เอเชี่ยนเกมส์ ที่กวางเจา ปี 2553 -ประเภทเดี่ยว
- แชมป์สมัครเล่นโลกคนที่ 7 ของประเทศไทย ปี 2553 ที่ประเทศซีเรีย
- แชมป์ 6 แดงประเทศไทย ปี 2555
- แชมป์ดิวิชั่น 1 รายการที่ 3 ที่ จ.สุพรรณบุรี ปี 2557
- แชมป์รายการที่ 3 จ.ภูเก็ต ปี 2564
- แชมป์รายการที่ 4 กรุงเทพฯ ปี 2564
- แชมป์รายการที่ 1 จ.กาญจนบุรี ปี 2565
- รองแชมป์รายการที่ 2 ปี 2565 จ.ตรัง
- ชนะรอบ 4 คนรายการ Asia Oceania Q School รายการ 2 ที่กรุงเทพฯ ปี 2022
Go to www.cuethong.com