Profile :

สงขลา จริงจิตร (เอฟ สากล)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย สงขลา จริงจิตร
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Songkhla Jingjit
ฉายา : เอฟ สากล
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- แชมป์ภาคเหนือ ปี 2561
- แชมป์ภาคใต้ ปี 2562
- รอบ 16 คน รายการที่ 3 จ.ขอนแก่น ปี 2563
- รอบ 16 คนรายการที่ 4 จ.กรุงเทพฯ ปี 2564
- รองแชมป์ รายการที่ 3 จ. พังงา ปี 2565
Go to www.cuethong.com