Profile :

พีรบูรณ์​ พิมพ์ดี

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย พีรบูรณ์​ พิมพ์ดี
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Peeraboon Pimdee
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
-
Go to www.gbechina.com
Go to www.cuethong.com