Profile :

พันธกานต์ คำเวียง (ดรีมขอนแก่น)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย พันธกานต์ คำเวียง
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Pantakan kamwiang
ฉายา : ดรีมขอนแก่น
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- เหรียญทองประเภทเดี่ยว กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ปี 2559 ที่ จ.บึงกาฬ
- เหรียญเงินประเภทเดี่ยว กีฬานักเรียน-นักศึกษา ครั้งที่ 41 ปี 2563 ที่ จ.อุดรธานี
- เหรียญเงินประเภททีม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ปี 2562 ที่ จ.บุรีรัมย์
- เหรียญทองแดงประเภทเดี่ยว กีฬานักเรียน-นักศึกษา ครั้งที่ 39 ปี 2561 จ.นครนายก
- เหรียญทองแดงประเภทคู่ กีฬานักเรียน-นักศึกษา ครั้งที่ 39 ปี 2561 ที่ จ.นครนายก
- รอบ 16 คน รายการที่ 3 จ.พังงา ปี 2565
Go to www.cuethong.com