Profile :

ธานินทร์ พุทธมนท์ธร (อ้วน กินรี)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ธานินทร์ พุทธมนท์ธร
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Tanin Putthamontorn
ฉายา : อ้วน กินรี
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
1. รองแชมป์ ดิวิชั่น 2 รายการที่2 ปี 2551 2. เข้ารอบ 8 คน ปี 2550 3. เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอรือาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 2 รายการ ปี 2555 4. เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 2 จำนวน 4 รายการ ปี 2556
Go to www.cuethong.com