Profile :

ไพทูรย์ ชัยชาติ

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ไพทูรย์ ชัยชาติ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : PHITOON CHAICHAT
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
-
Go to www.cuethong.com