Profile :

อัครเดช วีระสัตรา

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย อัครเดช วีระสัตรา
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Akaradetch
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
-แชมป์ดิวิชั่น 2 รสยการ 3
Go to www.gbechina.com
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com