Profile :

ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Yanawarut Phuekklom
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- รอบ 64 การแข่งขันสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น 1 รายการที่ 6 ปี 2563
- รอบ 16 การแข่งขันสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น 1 รายการที่ 3 ปี 2564
Go to www.cuethong.com