Profile :

รัชพล ภู่โอบอ้อม (ต๋อง ศิษย์ฉ่อย - James Wattana)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย รัชพล ภู่โอบอ้อม
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Ratchapol Pu-ob-orm
ฉายา : ต๋อง ศิษย์ฉ่อย - James Wattana
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- แชมป์เอเซีย 3 สมัย ปี 2529, 2531,และ 2552 - แชมป์สมัครเล่นโลก ปี 2531 ที่ประเทศ ออสเตรเลีย - แชมป์รายการไทยแลนด์แร้งกิ้ง รายการที่ 3, 4 และ 5 ปี 2547 - รองแชมป์ไทยแลนด์แร้งกิ้ง 3 รายการ ที่ จ.ประจวบคีรีขันธุ์ ปี 2551, จ. นครราชสีมา ปี 2552, และ นครสวรรค์ ปี 2554 - รองแชมป์ 6 แดงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2554 สายอาชีพโลก - เข้ารอบรองชนะเลิศ รายการบริติช โอเพ่น ปี 1991 - รองแชมป์รายการ Nescafe Asian Open ที่กรุงเทพฯ ปี 1989 - แชมป์รายการ Strachan Open ปี 1992 - แชมป์ Kloster Thailand Open 2 สมัย ปี 1994-1995 - แชมป์รายการ 555 Hong Kong Challenge ปี 1990 - แชมป์รายการ Humo Masters ปี 1992 - แชมป์รายการ World Matchplay ที่ ประเทศ อังกฤษ ปี 1992 - เข้ารอบรองชนะเลิศที่ครูซิเบิ้ล 2 ครั้ง ในปี 1993 และปี 1997
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com