ข้อบังคับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561

ถัดไป »»

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เรื่องการเปลี่ยนแปลงสำนักงานของสมาคมฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของสมาคมฯ มากยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 บททั่วไป

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

หมวดที่ 3 สมาชิก

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

หมวดที่ 5 การดำเนินการ

หมวดที่ 6 การเงินและการบัญชี

หมวดที่ 7 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

หมวดที่ 8 การเลิกสมาคม

ถัดไป »»
Go to www.cuethong.com