กฏระเบียบ ข้อบังคับสมาคมสนุ้กเกอร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2531

ถัดไป »»

ด้วยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับของสมาคม ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2526 และเพื่อให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสมาคมขยายขอบข่ายกว้างขวางยิ่งขึ้น นายกสมาคมสนุ้กเกอร์แห่งประเทศไทยอาศัยอำนาจตามมติของที่ประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2531 ณ ภัตตาคารจีน ถนนสารสิน กรุงเทพฯ จึงวางข้อบังคับไว้ต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมสนุ้กเกอร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2531”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมสนุ้กเกอร์และบิลเลียดแห่งประเทศไทย ฉบับแรกที่ได้จดทะเบียนไว้เมื่อตอนจัดตั้งสมาคม และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนต่อไป
ถัดไป »»
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com