ข้อบังคับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

«« ก่อนหน้า ถัดไป »»
ข้อ 16. กรรมการที่ปรึกษา
16.1 กรรมการสมาคมอาจเชิญบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ หรือเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมกีฬาบิลเลียด, สนุกเกอร์, พูล หรือแครอม เป็นกรรมการที่ปรึกษา
16.2 การเชิญเป็นกรรมการที่ปรึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคม โดยมีเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ทั้งนี้จะต้องได้รับการยอมรับจากบุคคลนั้นๆ ด้วย ส่วนการพ้นหน้าที่อาจจะสิ้นสุดลงเมื่อตาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเมื่อคณะกรรมการสมาคมชุดนั้นพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
16.3 การเชิญเป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้ออกเป็นประกาศของสมาคม
16.4 กรรมการที่ปรึกษาอาจจะให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการสมาคมได้ตลอดเวลา และจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมอื่นๆ ด้วย แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
16.5 นายกสมาคมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้รับเกียรติเป็นกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ตลอดชีพ
ข้อ 17. คณะกรรมการ
17.1 การเลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการสมาคม
17.1.1 การเลือกตั้งนายกสมาคม ให้ปฏิบัติดังนี้
17.1.1.1 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสมาคม
17.1.1.2 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่าสามคน
17.1.1.3 มีสิทธิลงคะแนนเสียง ได้แก่ กรรมการสมาคม และสมาชิกสามัญ
17.1.1.4 ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงจำนวนมากที่สุดจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงตามข้อ 17.1.1.3 จะได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม
17.1.2 การแต่งตั้งกรรมการสมาคม ให้นายกสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 17.1 แต่งตั้งกรรมการสมาคมมาจากสมาชิกสามัญและบุคคลทั่วไป ไม่น้อยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินสิบเก้าคน ในจำนวนนี้ ให้มีกรรมการสมาคมที่มาจากสมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด
17.2 คณะกรรมการสมาคมมีตำแหน่งหน้าที่โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
17.2.1 นายกสมาคม เป็นผู้จัดการสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นตัวแทนของสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม รวมทั้ง เป็นผู้กำหนดนโยบายให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
17.2.2 อุปนายก ไม่เกิน 5 คน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารงานของสมาคมปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสมาคมมอบหมาย และทำหน้าที่แทนเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
17.2.3 เลขาธิการทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม
17.2.4 รองเลขาธิการ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลืองานของเลขาธิการ และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม
17.2.5 นายทะเบียน ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนสมาชิก ทะเบียนประวัตินักกีฬา ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกและนักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงจากสมาชิก
17.2.6 เหรัญญิกทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี บัญชีทรัพย์สินของสมาคมจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบ
17.2.7 ปฏิคม ทำหน้าที่เกี่ยวกับการต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ต่างๆ และเตรียมสถานที่ประชุมของสมาคม
17.2.8 ประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เผยแพร่การดำเนินกิจกรรมและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม แก่สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่แพร่หลาย
17.2.9 กรรมการกลาง ให้นายกสมาคมที่ได้รับการเลือกตั้งกำหนดตามความเหมาะสม โดยมีจำนวนตามข้อบังคับ
17.3 กรรมการสมาคม ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจจะได้รับแต่งตั้งอีกได้ การดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมเกินสองวาระติดต่อกัน จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากนายกสมาคม และได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง และระยะเวลาการดำรงตำแหน่งให้สอดคล้องกับระยะเวลาของวาระกรรมการบริหารสหพันธ์กีฬานานาชาติที่สมาคมเป็นสมาชิกอยู่
17.4 ให้นายกสมาคมหรือกรรมการสมาคมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนำรายชื่อคณะกรรมการสมาคมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม
17.5 กรรมการสมาคมจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
17.5.1 มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาหรือการส่งเสริมกีฬาบิลเลียด, สนุกเกอร์, พูล และแครอมตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
17.5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
17.5.3 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
17.5.4 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
17.5.5 ไม่เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสมาคมกีฬาตามมาตรา 86 (4) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เว้นแต่จะพ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
17.6 กรรมการสมาคมแต่ละคนจะพ้นจากตำแหน่งก่อนสิ้นสุดตามวาระเมื่อ
17.6.1 ตาย
17.6.2 ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกสมาคม
17.6.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม (ตามข้อ 17.5)
17.6.4 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือทำ ความเสียหายให้แก่สมาคมอย่างร้ายแรง โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสามัญ และกรรมการสมาคมที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
17.6.5 ขาดการประชุม 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือรวม 5 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันควรในวาระของคณะกรรมการชุดนั้น โดยให้เลขาธิการแจ้งให้กรรมการผู้นั้นทราบการพ้นจากตำแหน่งด้วย
17.7 เมื่อกรรมการสมาคมคนใดคนหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ (ตามข้อ 17.6) นายกสมาคมอาจจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมได้ และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการสมาคมที่พ้นจากตำแหน่งนั้น ถ้านายกสมาคมพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกอุปนายกคนใดคนหนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคม และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของคณะกรรมการชุดนั้น
17.8 ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนกรรมการสมาคมชุดใหม่ ให้คณะกรรมการสมาคมชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่กรรมการสมาคมต่อไปจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนกรรมการสมาคมชุดใหม่
17.9 กรรมการสมาคมต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิก และให้เก็บรักษาทะเบียนพร้อมหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนไว้ที่สำนักงานของสมาคม เมื่อมีการรับสมัครสมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก ให้กรรมการสมาคมแจ้งการรับสมาชิกต่อนายทะเบียนภายในกำหนด 90 วันนับแต่วันที่รับสมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง
«« ก่อนหน้า ถัดไป »»
Go to www.cuethong.com