ข้อบังคับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

«« ก่อนหน้า ถัดไป »»
ข้อ 7. เป็นศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาบิลเลียด, สนุกเกอร์, พูล และแครอม ทั้งในระดับสมัครเล่น และระดับอาชีพ ภายในประเทศ และร่วมมือกับองค์การกีฬาบิลเลียด, สนุกเกอร์, พูล และแครอม ทั้งในระดับสมัครเล่น และระดับอาชีพ ในต่างประเทศ เพื่อยกระดับการจัดการด้านสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา การตัดสิน การฝึกซ้อม การแข่งขัน และคุณภาพของนักกีฬาไทยให้ได้มาตรฐานสากล
ข้อ 8. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมกีฬาบิลเลียด, สนุกเกอร์, พูล และ แครอม ทั้งในระดับสมัครเล่น และระดับอาชีพ ด้วยการเล่น การแสดง การแข่งขัน รวมทั้งดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด จนถึงระดับชาติ
ข้อ 9. สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ เพื่อการวิจัย แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับการกีฬาของสมาคม
ข้อ 10. ไม่ดำเนินการใดๆ อันอาจจะเป็นภัยต่อการกีฬา ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศชาติ ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
«« ก่อนหน้า ถัดไป »»
Go to www.cuethong.com