ข้อบังคับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
หมวดที่ 8 การเลิกสมาคม

«« ก่อนหน้า ไปหน้าแรก »»
ข้อ 39. สมาคมจะเลิกได้ ก็โดยกรรมการสมาคมและสมาชิกสามัญเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการสมาคมและสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดลงมติในการประชุมใหญ่ให้เลิกสมาคม เว้นแต่โดยเหตุผลของกฎหมาย
ข้อ 40. ในกรณีเลิก สมาคมต้องจัดจำหน่ายทรัพย์สินของสมาคม โดยการขายทอดตลาดและยกรายได้ เนื่องจากการขายทรัพย์สินนี้ รวมทั้งเงินสดและเงินที่ฝากธนาคารมอบให้องค์กรสาธารณกุศล ตามแต่ที่ประชุมใหญ่เห็นสมควร ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่ลงมตินั้น
«« ก่อนหน้า ไปหน้าแรก »»
Go to www.cuethong.com