รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
ปี 2557-2561

นายสินธุ พูนศิริวงศ์
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายสินธุ พูนศิริวงศ์
ตำแหน่ง : นายกสมาคม
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายฐาปบุตร ชมเสวี
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขันและพัฒนาบุคลากร
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายฐาปบุตร ชมเสวี
นายศักดา รัตนสุบรรณ
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายศักดา รัตนสุบรรณ
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : พล.ต.ต.ดิสสทัต ภูริปโชติ
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายกฎและระเบียบ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : สมาคมรุกขชาติ
พล.ต.ต.ดิสสทัต ภูริปโชติ
นายสุรพล อุทินทุ
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายสุรพล อุทินทุ
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายสิทธิประโยชน์
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายธัชนาถ ทองประกอบ
ตำแหน่ง : อุปนายกฝ่ายบริหารและงบประมาณ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายธัชนาถ ทองประกอบ
นายเถกิง สวาสดิพันธ์
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายเถกิง สวาสดิพันธ์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายกีรวุฒิ กิติยาดิศัย
ตำแหน่ง : เลขาธิการ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายกีรวุฒิ กิติยาดิศัย
นายสุรศักดิ์ วีระพงษ์
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายสุรศักดิ์ วีระพงษ์
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายประสานองค์กร
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายศักดิ์สิน พูนศิริวงศ์
ตำแหน่ง : ปฏิคม
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายศักดิ์สิน พูนศิริวงศ์
นายพจน์ พิชัยสนิธ
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายพจน์ พิชัยสนิธ
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : ราชกรีฑาสโมสร
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายพัสสพงศ์ พิทักษ์พูลสิน
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : สโมสร Cue Bar Pool Club
นายพัสสพงศ์ พิทักษ์พูลสิน
นายสุทธิเทพ นกเทศ
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายสุทธิเทพ นกเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : สโมสรพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com