รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย
ปี 2561-ปัจจุบัน

นายสุนทร จารุมนต์
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายสุนทร จารุมนต์
ตำแหน่ง : นายกสมาคม
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายฐาปบุตร ชมเสวี
ตำแหน่ง : อุปนายก
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายฐาปบุตร ชมเสวี
นายศักดา รัตนสุบรรณ
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายศักดา รัตนสุบรรณ
ตำแหน่ง : อุปนายก
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : พล.ต.ต.ดิสสทัต ภูริปโชติ
ตำแหน่ง : อุปนายกและเลขาธิการ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : สมาคมรุกขชาติ
พล.ต.ต.ดิสสทัต ภูริปโชติ
นายณรงค์ศักดิ์ สุนทรวสุ
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ สุนทรวสุ
ตำแหน่ง : อุปนายก
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายภิมุข สิมะโรจน์
ตำแหน่ง : อุปนายก
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายภิมุข สิมะโรจน์
นายไชยยันต์ วิสุทธิธาดา
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายไชยยันต์ วิสุทธิธาดา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายฟราริต จารุมนต์
ตำแหน่ง : ปฏิคม
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายฟราริต จารุมนต์
นายพจน์ พิชัยสนิธ
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายพจน์ พิชัยสนิธ
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : ราชกรีฑาสโมสร
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายวัฒนา ภู่โอบอ้อม
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายวัฒนา ภู่โอบอ้อม
นายชุมพล บุษราตระกูล
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายชุมพล บุษราตระกูล
ตำแหน่ง : รองเลขาธิการ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายกีรวุฒิ กิติยาดิศัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายกีรวุฒิ กิติยาดิศัย
นายสุทธิเทพ นกเทศ
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายสุทธิเทพ นกเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : สโมสรพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายอภิวิชญ์ สินสุวรรณเมธี
ตำแหน่ง : กรรมการ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายอภิวิชญ์ สินสุวรรณเมธี
นายจิรศักดิ์ กำแหงปฏิยุทธ์
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายจิรศักดิ์ กำแหงปฏิยุทธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายสุรศักดิ์ วีระพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายสุรศักดิ์ วีระพงษ์
นายนพดล แสงนิล
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายนพดล แสงนิล
ตำแหน่ง : กรรมการ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
ชื่อ - ชื่อสกุล : นายทวิทัฐ วรินทราคม
ตำแหน่ง : กรรมการ
สังกัดสมาชิกสมาคม/สโมสร : -
นายทวิทัฐ วรินทราคม
Go to www.cuethong.com