ข้อบังคับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
หมวดที่ 7 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

«« ก่อนหน้า ถัดไป »»
ข้อ 38. ข้อบังคับสมาคมจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ และต้องได้รับความเห็นชอบโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสามัญและกรรมการสมาคมที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
«« ก่อนหน้า ถัดไป »»
Go to www.cuethong.com