ข้อบังคับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
หมวดที่ 6 การเงินและการบัญชี

«« ก่อนหน้า ถัดไป »»
ข้อ 30. สมาคมมีรายได้จาก
30.1 เงินสด หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
30.2 เงินอุดหนุนจากทางราชการ, การกีฬาแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และอื่นๆ
30.3 รายได้จากการดำเนินกิจการของสมาคม
30.4 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ข้อ 31. คณะกรรมการสมาคมเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน เกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินของสมาคม และจัดให้มีบัญชีการเงินและทรัพย์สินของสมาคมตามหลักการบัญชีให้ถูกต้องอยู่เสมอ โดยให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ และรักษาบัญชีดังกล่าว
ข้อ 32. เหรัญญิกต้องทำระบบการเงิน และงบดุลของสมาคมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม บัญชี งบดุลนี้ต้องให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนที่จะเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 33. ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 34. หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถทำหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คณะกรรมการสมาคมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีนั้นใหม่ได้
ข้อ 35. เงินสดของสมาคมหากมีจำนวนเกินกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้นำไปฝากธนาคารพาณิชย์ ในนามของสมาคม
ข้อ 36. การลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินสมาคม ให้ผู้ลงนามสองในสาม คือ นายกสมาคม เหรัญญิก หรือเลขาธิการสมาคม
ข้อ 37. อำนาจการสั่งจ่ายเงิน
37.1 นายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคม (หรือผู้ปฏิบัติแทนในกรณีที่นายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรืออุปนายกสมาคมที่นายกสมาคมมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน) มีอำนาจการสั่งจ่าย - เพื่อประโยชน์แก่กิจกรรมของสมาคมได้ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ต่อครั้ง
37.2 ในกรณีส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ไปแข่งขันต่างประเทศ หรือการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาบิลเลียดอาชีพ ให้อนุมัติวงเงินได้ตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)
37.3 หากเงินเกินจำนวนตามข้อ 37.1 หรือข้อ 37.2 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมก่อน
«« ก่อนหน้า ถัดไป »»
Go to www.cuethong.com