ข้อบังคับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
หมวดที่ 3 สมาชิก

«« ก่อนหน้า ถัดไป »»
ข้อ 11. สมาชิกของสมาคม มี 3 ประเภท คือ
11.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่นิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย, สโมสร, ชมรม หรือหน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการสมาคมเห็นสมควรที่มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาบิลเลียด, สนุกเกอร์, พูล หรือ แครอม โดยต้องชำระค่าลงทะเบียน 1,200 บาท ค่าบำรุงประจำปี 600 บาท
11.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่บุคคลทั่วไป, สถาบันการศึกษาที่ร่วมกิจกรรมในด้านกีฬาบิลเลียด, สนุกเกอร์, พูล และแครอม กับสมาคม และหน่วยงานของรัฐที่ร้องขอเข้าเป็นสมาชิกแต่ขาดคุณสมบัติซึ่งคณะกรรมการลงมติเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใด โดยไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
11.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่ทรงเกียรติ ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใด
หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการเกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการควบคุมสมาคมกีฬาที่ได้กำหนดไว้
ข้อ 12. สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ เริ่มนับแต่วันที่ได้ชำระค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมแล้ว สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ เริ่มนับแต่เมื่อวันที่หนังสือตอบรับการเป็นสมาชิกของผู้รับเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้มาถึงสมาคมแล้ว
ข้อ 13. สมาชิกของสมาคมมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้
13.1 มีสิทธิ์ใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
13.2 มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
13.3 สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด มีสิทธิขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของสมาคมได้ โดยยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อสมาคม
13.4 มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ และความช่วยเหลือจากสมาคมตามสมควร
13.5 มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม โดยตัวแทนสมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิ์เสนอญัตติ และออกเสียงลงมติ
13.6 สมาชิกสามัญมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม หรือรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของสมาคม
     ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม สมาชิกสามัญจะส่งตัวแทนที่มีอำนาจจัดการของสมาชิกเอง หรือมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสองคน และออกเสียงลงมติได้เพียงคะแนนเสียงเดียวเท่านั้น
13.7 สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันทำหนังสือแสดงเหตุผลที่สมควร ร้องขอให้คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญได้
ข้อ 14. สมาชิกของสมาคมมีหน้าที่
14.1 ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
14.2 ประพฤติตนให้สมเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
14.3 ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคม
14.4 เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปในหมู่ประชาชนโดยทั่วไป
14.5 ชำระค่าบำรุงตามข้อบังคับของสมาคมด้วย
ข้อ 15. สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดเมื่อ
15.1 ตาย
15.2 ลาออก และคณะกรรมการได้พิจารณาให้ลาออกแล้ว
15.3 ขาดคุณสมบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด หรือโดยผลของกฎหมาย
15.4 ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียต่อสมาคม หรือต่อประเทศชาติ และที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอนชื่อออกจากทะเบียน
15.5 ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือระเบียบของสมาคมเกี่ยวกับการชำระค่าบำรุง
ให้นายทะเบียนประกาศชื่อผู้ขาดจากสมาชิกภาพ และจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียน และให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกนั้นทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง
«« ก่อนหน้า ถัดไป »»
Go to www.cuethong.com