หมวดที่ 2 คำจำกัดความ (ต่อ)

«« ก่อนหน้า ถัดไป »»

11. ลูกในเที่ยวแทง

ลูกใดที่อาจจะถูกกระทบอย่างถูกต้องโดยลูกแทงเป็นลูกแรก หรือใดๆ ก็ตามที่อาจจะถูกตบหลังลงหลุมได้เรียกว่าเป็น “ลูกในเที่ยวแทง”

12. ลูกที่เลือกแทง

A. คือลูกเป้าที่ “ผู้แทง” ระบุหรือแสดงให้ตัดสินทราบจนเป็นที่พอใจ ซึ่งเขารับรองว่าจะต้องถูกกระทบเป็นลูกแรก
B. เมื่อร้องขอโดยผู้ตัดสิน ผู้แทงจะต้องแจ้งให้ทราบว่าลูกใดเป็นลูกในเที่ยวแทง

13. ลูกฟรีบอล

ลูกฟรีบอล คือลูกที่ผู้แทงเลือกให้เป็นลูกในเที่ยวแทง เมื่อมีการ “สนุ้กเกอร์” หลังการทำ “ฟาวล์” (ดูหมวด 3 ข้อ 10)

14. ลูกตกโต๊ะ

ลูกที่ตกโต๊ะ คือลูกที่ไม่หยุดอยู่บนโต๊ะหรือลงหลุมไปหรือถูกหยิบขึ้นมา โดย “ผู้แทง” ขณะกำลังเล่น ยกเว้นตามที่ได้กำหนดไว้ในหมวด 3 ข้อ 14 (H)

15. การ “ฟาวล์”

“ฟาวล์” คือการทำผิดต่างๆ ตามกติกานี้

16. สนุ้กเกอร์

ลูกแทงถือว่าลูกสนุ้กเกอร์ เมื่อการแทงเป็นเส้นตรงไปยังในเที่ยวแทงถูกลูกอื่นบังอยู่ทั้งลูกหรือบางส่วน ถ้าลูกในเที่ยวแทงลูกหนึ่งลูกใดสามารถจะถูกแทงให้ถูกขอบปลายสุดทั้งสองข้างได้โดยไม่ถูกลูกอื่น ลูกแทงนั้นไม่ถูกสนุ้กเกอร์

A. ถ้าเป็นลูกในมือ ลูกแทงจะถือว่าถูก “สนุ้กเกอร์” ถ้าถูกบังจากทุกๆ ตำแหน่งที่วางได้บนหรือในเส้นครึ่งวงกลม
B. ถ้าลูกแทงถูกบังโดยลูกที่ไม่ใช่ลูกในเที่ยวแทงหลายลูก
1. ลูกที่อยู่ใกล้ลูกแทงที่สุด ถือว่าเป็นลูกที่ทำให้เกิดการสนุ้กเกอร์ (EFFECTIVE SNOOKER BALL)
2. ถ้าลูกบังมีมากกว่า 1 ลูก และอยู่ในระยะที่ห่างจากลูกแทงเท่ากัน ลูกทุกลูกนี้ถือเป็นลูกที่ทำให้เกิดการสนุ้กเกอร์
C. เมื่อลูกแดงเป็นลูกในเที่ยวแทง ถ้าลูกขาวถูกลูกอื่นๆ บังจนไม่สามารถจะแทงไปยังลูกแดงใดๆ ได้ ให้ถือว่าไม่มี EFFECTIVE SNOOKER BALL
D. “ผู้แทง” ถือว่าถูก “สนุ้กเกอร์” เมื่อ “ลูกแทง” ถูก “สนุ้กเกอร์” ตามกล่าวข้างบน
E. ลูกแทงจะไม่ถูก “สนุ้กเกอร์” โดยคุชชั่น ถ้าส่วนโค้งของคุชชั่นบังลูกแทงและใกล้ “ลูกแทง” จะไม่ถือว่าถูกสนุ้กเกอร์

17. จุดที่มีลูกอื่นครองอยู่

จุดใดที่ถือว่ามีลูกอื่นครองอยู่ เมื่อไม่สามารถตั้งบนจุดนั้นโดยไม่สัมผัสกับลูกค้าอื่นๆ

18. ไม้ยาว

ไม้ยาวเกิดขึ้นเมื่อหัวคิวยังคงสัมผัสลูกแทงอยู่

A. ภายหลังจากลูกแทงเคลื่อนไปข้างหน้าแล้ว หรือ
B. เมื่อลูกแทงและลูกเป้าอยู่ใกล้กันมาก จะไม่ถือว่าเป็นการแทง “ไม้ยาว” เมื่อแทงด้วยมุมที่บาง

19. ลูกกระโดด

ลูกกระโดดเกิดขึ้นเมื่อลูกแทงข้ามเหนือของเป้าไม่ว่าจะกระทบลูกนั้นมาก่อนหรือไม่ ยกเว้น

A. เมื่อลูกแทงกระทบลูกเป้าและกระโดดข้ามลูกอื่น
B. เมื่อลูกแทงกระโดดและกระทบลูกเป้า แต่ไม่ได้ตกสู่พื้นในลักษณะเป็นการข้ามเหนือลูกนั้น
C. เมื่อหลังจากกระทบลูกเป้าอย่างถูกกติกาแล้ว ลูกแทงกระโดดข้ามลูกเป้านั้นหลังจากไปกระทบคุชชั่นหรือลูกอื่น

20. MISS

การ “MISS” เกิดขึ้นเมื่อลูกแทงพลาดจากการกระทบในเที่ยวแทง และผู้ตัดสินพิจารณาว่าผู้แทงนั้นไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเพียงพอที่จะแทงให้ถูก “ลูกในเที่ยวแทง” นั้น

«« ก่อนหน้า ถัดไป »»
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com