Profile :

สุทธิชัย เหล็กเพชร

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย สุทธิชัย เหล็กเพชร
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) :
ฉายา :
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
-
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com