Profile :

ประเสริฐ เตชะวิจิตรจารุ (เสริฐ ศิษย์อิฐ)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ประเสริฐ เตชะวิจิตรจารุ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Praseat Tachavijitjaru
ฉายา : เสริฐ ศิษย์อิฐ
เล่นกีฬาประเภท :
ผลงานที่ผ่านมา
-
Go to www.cuethong.com