Profile :

สัจจา ถมังกิจ (อ้วน ทร.)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Sajja Thamungkit
ฉายา : อ้วน ทร.
เล่นกีฬาประเภท :
ผลงานที่ผ่านมา
-
Go to www.cuethong.com