Profile :

เดชาวัต พุ่มแจ้ง (แจ็ค สระบุรี)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย เดชาวัต พุ่มแจ้ง
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Dechatwat Poomjang
ฉายา : แจ็ค สระบุรี
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์, พูล
ผลงานที่ผ่านมา
- แชมป์ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 4 ที่ จ. จันทบุรี ปี 2552 - แชมป์ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 2 ที่ จ. สุพรรณบุรี ปี 2554 - รองแชมป์ประเทศไทย ปี 2546 และ 2547 - รองแชมป์ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 1 ที่ จ. ลพบุรี ปี 2554 - เหรียญทองแดง เอเชี่ยนเกมส์ ที่กวางเจา ปี 2553 -ประเภทเดี่ยว - แชมป์สมัครเล่นโลกคนที่ 7 ของประเทศไทย ปี 2553 ที่ประเทศซีเรีย - แชมป์ 6 แดงประเทศไทย ปี 2555
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com