Profile :

ธนัช มรรคมนตรี (ไปป์ พัทยา)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ธนัช มรรคมนตรี
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Tanut Makkamontree
ฉายา : ไปป์ พัทยา
เล่นกีฬาประเภท : พูล
ผลงานที่ผ่านมา
- รอบ 32 คน cat telecom รายการที่1 ปี 2553 - รอบ 16 คน cat telecom รายการที่2 ปี 2553 - รอบ 8 คน cat telecom รายการที่3 ปี 2553 - รอบ 4 คน ชิงแชมป์ ปทท. ปี 2553 แพ้ รมย์ สุรินทร์ 3-9 - แชมป์ พัทยา 9 ball 2009 - รอบ 32 คน พัทยา 9 ball 2010 - แชมป์พูล 9 ลูกประเะทศไทย ปี 2556 - แชมป์พูล 9 ลูกประเะทศไทย ปี 2558
Go to www.cuethong.com