Profile :

ธนัช มรรคมนตรี (ไปป์ พัทยา)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ธนัช มรรคมนตรี
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Tanut Makkamontree
ฉายา : ไปป์ พัทยา
เล่นกีฬาประเภท : พูล
ผลงานที่ผ่านมา
- รอบ 32 คน cat telecom รายการที่1 ปี 2553
- รอบ 16 คน cat telecom รายการที่2 ปี 2553
- รอบ 8 คน cat telecom รายการที่3 ปี 2553
- รอบ 4 คน ชิงแชมป์ ปทท. ปี 2553 แพ้ รมย์ สุรินทร์ 3-9
- แชมป์ พัทยา 9 ball 2009
- รอบ 32 คน พัทยา 9 ball 2010
- แชมป์พูล 9 ลูกประเะทศไทย ปี 2556
- แชมป์พูล 9 ลูกประเะทศไทย ปี 2558
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com