สรุปเหรียญ กีฬาสนุกเกอร์ ทอง 1 เหรียญ เงิน 1 เหรียญ ทองแดง 6 เหรียญ

เหรียญทอง ประเภทสนุกเกอร์ 6 แดง ชายคู่
นายวัฒนา ภู่โอบอ้อม และ นายกฤษณัส เลิศสัตยาธร
 

เหรียญเงิน ประเภทสนุกเกอร์ 15 แดง เดี่ยว นายอรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์
 

เหรียญทองแดง ประเภทแครอม 3 ชิ่ง หญิงเดี่ยว นางสาวสันทีนี ใจซื่อกุล
 

เหรียญทองแดง ประเภทบิลเลียด นายประพฤติ ชัยธนสกุล

เหรียญทองแดง ประเภทบิลเลียด นายยุทธภพ ภาคพจน์
 

เหรียญทองแดง ประเภทสนุกเกอร์ 6 แดง ชายเดี่ยว นายปรมินทร์ ด่านจิรกุล
 

หรียญทองแดง ประเภทแครอม 1 ชิง หญิงเดี่ยว นางสาวปัณชญา จันทร์น้อย

เหรียญทองแดง ประเภท พูล 9 ลูก ชายคู่ นายปรีชา บุญม่วง กับ นายสมพล แซ่ตั้ง

Go to www.cuethong.com