ความรู้เกี่ยวกับ"สารต้องห้าม"ทางการกีฬา

        ปัจจุบันการควบคุมสารต้องห้าม (Doping Control) ที่จะต้องดําเนินการ ถือได้ว่าเป็นภาคบังคับ เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเสมอภาค บริสุทธิ์ยุติธรรม (Fair play) ตามเจตนารมณ์หรือปรัชญา ของการแข่งขันกีฬา  เราจึงสมควรมาเรียนรู้เรื่องสารต้องห้าม และบทลงโทษในการใช้สารต้องห้ามกันคับ

ความรู้เกี่ยวกับการใช่สารต้องห้าม

พระราชกำหนดการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

รายชื่อสารต้องห้าม

Go to www.cuethong.com