ปี  2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554
อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมาปี 2553 คะแนนปี 2554 คะแนนทั้งหมด
WC WC นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม   0 0 0
1 17 นาย เทพไชยา   อุ่นหนู   963 14,600 15,563
2 8 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์   1,463 9,100 10,563
3 6 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ   1,850 8,250 10,100
4 3 นาย นพดล   นภจร   1,713 7,850 9,563
5 4 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง   2,000 7,400 9,400
6 12 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล   1,288 8,000 9,288
7 1 นาย สุพจน์   แสนหล้า   2,700 6,000 8,700
8 10 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์   1,350 7,100 8,450
9 7 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ   1,613 6,350 7,963
10 26 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี   850 7,100 7,950
11 16 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล   1,125 6,550 7,675
12 2 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์   2,063 5,450 7,513
13 24 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง   763 6,550 7,313
14 11 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี   1,338 5,400 6,738
15 5 นาย นพดล   แสงนิล   1,975 4,600 6,575
T16 9 นาย สมพล   แซ่ตั้ง   1,488 4,600 6,088
T16 19 นาย สมพร   กันธวัง   988 5,100 6,088
18 31 นาย ประมวล   จันทร์ทัด   688 5,150 5,838
19 13 นาย กอบกิจ   พลาจิณ   1,200 4,600 5,800
20 14 นาย สมชาย   กาวสำราญ   1,325 4,400 5,725
21 23 นาย กาญจณ์ไชย   วงษ์จันทร์   850 4,850 5,700
22 18 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม   1,113 4,550 5,663
23 29 นาย นคร   ชาพล   900 4,700 5,600
24 49 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน   413 5,100 5,513
T25 15 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ   1,250 4,050 5,300
T25 33 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ   750 4,550 5,300
27 30 นาย มังกร   สมบัติ   1,025 4,150 5,175
28 25 นาย ชินกฤต   เยาว์วรรณศิริ   1,025 4,100 5,125
29 28 นาย นาวิน   เฮงสมบูรณ์   913 3,950 4,863
30 43 นาย นพพล   แสงคำ   700 3,800 4,500
31 34 นาย มานะ   อู่ประไพ   638 3,650 4,288
32 32 นาย ชัตชัย   ศรีสังข์   800 3,450 4,250
33 20 นาย ธวัช   สุจริตธุรการ   925 3,250 4,175
34 21 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์   888 3,250 4,138
35 27 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ   863 3,250 4,113
36 50 นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์   600 3,500 4,100
37 42 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์   525 3,500 4,025
38 56 นาย สราวุธ   ชูบุปผา   625 3,300 3,925
39 39 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์   588 3,200 3,788
40 36 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์   825 2,950 3,775
41 40 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา   700 3,000 3,700
42 35 นาย ภักดี   ณะจันทร์   638 3,050 3,688
43 45 นาย ประมวล   ชยาภิวัฒน์   488 2,800 3,288
44 37 นาย สุรศักดิ์   ภูแฉล้ม   575 2,700 3,275
45 48 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ   413 2,700 3,113
46 52 นาย ประมวล   เนียมคล้าย   425 2,650 3,075
47 44 นาย ดนัย   อรรถวสุ   538 2,500 3,038
48 54 นาย พชร   มาเยอะ   425 2,600 3,025
49 57 นาย สุชาติ   ภูฆัง   0 2,900 2,900
50 58 นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์   125 2,700 2,825
51 59 นาย แสงชัย   เสสุตา   200 2,600 2,800
52 62 นาย ประทีป   ขันธายก   125 2,400 2,525
53 38 นาย สมชาย   ประคุปตานนท์   663 1,750 2,413
55 63 นาย สมชาย   จันทร์ลอย   0 2,200 2,200
54 41 นาย มานพ   สุขสำราญ   625 1,450 2,075
56 64 นาย แกรห์ม   เคย์ 0 1,500 1,500
57 47 นาย โอภาส   สุวรรณราช   488 950 1,438
58 51 นาย บวร   ณ บางช้าง   413 950 1,363
59 55 นาย เจษฎา   โพธิ์สุการ   313 1,000 1,313
60 53 นาย สนั่น   นาบุญ   475 750 1,225
61 61 นาย บุญถึง   รสองุ่น   0 1,000 1,000
62 60 นาย นาท   ไพบูลย์   0 500 500
63 46 นาย เอกรินทร์   จันทร์มณี   463 0 463
Go to www.gbechina.com
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com